Podstawy Maven - Dodatek: przydatne informacje i komendy

Poniżej znajdziesz zbiór przydatnych informacji i komend Maven.

Informacje

 • Maven wymaga ustawienia JAVA_HOME na główny katalog JDK.
 • Konfiguracja projektów Maven zawarta jest w pliku pom.xml w katalogu głównym projektu.
 • ${basedir} oznacza główny katalog projektu w Maven.
 • ${basedir}/src/main/java – tutaj umieszczamy kod Java.
 • ${basedir}/src/main/resources – miejsce na zasoby.
 • ${basedir}/src/test/java – testy jednostkowe.
 • ${basedir}/src/test/resources – zasoby testów.
 • target to katalog, który zawiera skompilowane klasy projektu i plik JAR/WAR.
 • Katalog target powinien być w pliku .gitignore, aby nie był wersjonowany.
 • Lokalne repozytorium artefaktów znajduje się w katalogu użytkownika w podkatalogu .m2.
 • Ustawienia dla Mavena można zawrzeć w pliku settings.xml, który powinien być umieszczony w katalogu .m2
 • groupId, artifactId i version – określają projekty w Mavenie.
 • Zależność lokalizacji w lokalnym repozytorium .m2 od powyższych wartości:
Opis katalogu projektu w repozytorium m2
 • Nazwy plików z testami jednostkowymi to pliki pasujące do jednego ze wzorców: Test*.java, *Test.java, *Tests.java, *TestCase.java
 • Nazwy plików z testami integracyjnymi to pliki pasujące do jednego ze wzorców: IT*.java, *IT.java, *ITCase.java
 • Aby testy integracyjne były uruchamiane w fazie verify, należy skonfigurować plugin Failsafe.

Przydatne komendy

 • Pobranie lokalizacji lokalnego repozytorium .m2:
  mvn help:evaluate -Dexpression=settings.localRepository
 • Lista faz budowy projektu i domyślnie skonfigurowane pluginy / informacje o pluginie:
  mvn help:describe -Dcmd=install mvn help:describe -Dplugin=org.apache.maven.plugins:maven-surefire-plugin
 • Efektywny POM:
  mvn help:effective-pom
 • Uruchom klasę bez ręcznego ustawiania classpath (przed użyciem należy mvn compile):
  mvn exec:java -Dexec.mainClass=com.kursjava.maven.HelloMaven
 • Skompiluj / uruchom testy / uruchom testy integracyjne / wygeneruj jar / zainstaluj projekt:
  mvn compile mvn test mvn verify mvn package mvn install
 • Czyszczenie plików wygenerowanych podczas budowania projektu / łączenie komend:
  mvn clean mvn clean compile
 • Pomiń testy jednostkowe:
  mvn install -Dmaven.test.skip=true
 • Uruchamianie testów z konkretnej klasy:
  mvn -Dtest=CheckFactorial test
 • Wygeneruj projekt za pomocą generatora archetypów – tryb interaktywny / nieinteraktywny (znak ^ został użyty, aby komendę można było zapisać i uruchomić w kilku liniach w linii poleceń systemu Windows):
  mvn archetype:generate mvn archetype:generate -B ^ -DarchetypeGroupId=org.apache.maven.archetypes ^ -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart ^ -DgroupId=com.kursjava.maven ^ -DartifactId=wygenerowany-projekt ^ -Dversion=1.0-SNAPSHOT ^ -Dpackage=com.kursjava.maven
 • Generowanie JARa z zależnościami przy użyciu pluginu Assembly:
  mvn compile assembly:single
 • Zależności projektu (bezpośrednie i przechodnie):
  mvn dependency:tree

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.