Skróty klawiaturowe dla programistów

Znajomość skrótów klawiaturowych ma bardzo duży wpływ nie tylko na szybkość pracy, ale także na naszą wygodę. Stosując skróty klawiaturowe możemy zaoszczędzić bardzo dużo czasu podczas korzystania z komputera.

Znajomość skrótów klawiaturowych związanych z edycją tekstu jest moim zdaniem bardzo ważna dla programistów, a w szczególności dla osób, które dopiero uczą się programować. Powód jest prosty – dzięki ich wykorzystaniu jesteśmy w stanie szybko manipulować kodem źródłowym i przemieszać się po plikach. Mniej czasu spędzamy na operacji myszą komputerową, dzięki czemu możemy skupić się na pisaniu kodu – potrzeba zmiany ręki pomiędzy klawiaturą a myszą zajmuje sporo czasu. Niekiedy też wykonywanie operacji myszką jest znacznie wolniejsze, niż skorzystanie ze skrótu klawiaturowego.

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiaturowych używanych przeze mnie na co dzień. Są one przeznaczone dla użytkowników systemu Windows, ale większość z nich będzie działać także na innych systemach. Polecam sprawdzić ich działanie w praktyce.

Ponadto, na oficjalnej stronie IntelliJ IDEA znajdziesz dokument PDF zatytułowany IntelliJ IDEA Default Keymap, w którym znajduje się kilkadziesiąt skrótów klawiaturowych, które zostały uznane za przydatne przez autorów IntelliJ IDEA.

Jeżeli znasz jakiś ciekawy skrót klawiaturowy, który pominąłem na poniższej liście – daj znać!

Dostępna jest także zwięzła wersja do druku: skróty klawiaturowe PDF.

Manipulacja tekstem i poruszanie się po tekście

Dzięki poniższym skrótom będziemy w stanie bardzo szybko przemieszczać się po dokumentach oraz manipulować ich treścią. Skróty te powinny działać jednakowo w większości edytorów takich jak IntelliJ IDEA, Notepad++, Microsoft Word, Open Office itd. Bardzo polecam ich używanie – niesamowicie ułatwiają życie!

 • Ctrl + F – otwiera okno wyszukiwania tekstu,
 • F3 oraz Shift + F3 – przejdź do następnego/poprzedniego znalezionego fragmentu tekstu podanego w oknie wyszukiwania tekstu,
 • Ctrl + a – zaznacza cały tekst,
 • Ctrl + c oraz Ctrl + v oraz Ctrl + x – kopiuje zaznaczony tekst / wkleja skopiowany wcześniej bądź wycięty tekst / wycina zaznaczony tekst; skróty te działają także na plikach (powodują kopiowanie pliku z dysku / wklejanie skopiowanego pliku / wycinanie pliku),
 • Ctrl + z oraz Ctrl + y – cofa ostatnią zmianę / ponawia cofniętą zmianę – obu skrótów można używać wielokrotnie, by cofnąć się w edycji tekstu o kilka zmian / ponowić wycofane zmiany,
 • Ctrl + – przeskocz frazę tekstu w lewo,
 • Ctrl + – przeskocz frazę tekstu w prawo,
 • Shift + – zaznacz znak na lewo od miejsca edycji,
 • Shift + – zaznacz znak na prawo od miejsca edycji,
 • Ctrl + Shift + – zaznacz całe słowo na lewo od miejsca edycji,
 • Ctrl + Shift + – zaznacz całe słowo na prawo od miejsca edycji,
 • Home – przeskocz do początku linii,
 • End – przeskocz na koniec linii,
 • Shift + Home – zaznacz całą linię na lewo od miejsca edycji,
 • Shift + End – zaznacz całą linię na prawo od miejsca edycji,
 • Ctrl + Home – przeskocz na początek pliku,
 • Ctrl + End – przeskocz na koniec pliku,
 • Ctrl + Shift + Home – zaznacz cały tekst od bieżącej lokalizacji do początku pliku,
 • Ctrl + Shift + End – zaznacz cały tekst od bieżącej lokalizacji do końca pliku.

Okna i formularze

Te skróty pozwalają m. in. na łatwe przemieszczanie się pomiędzy oknami otwartych programów i katalogów oraz pomiędzy zakładkami w tych programach.

 • Alt + Tab oraz Alt + Shift + Tab – zmiana aktywnego okna na następne / poprzednie – ten skrót świetnie nadaje się do nawigowania pomiędzy różnymi aplikacjami, z których korzystamy,
 • Alt + Spacja + m – minimalizacja okna – na niektórych systemach będzie to inna litera niż m – po naciśnięciu skrótu Alt + Spacja na pasku górnym aktywnego okna pojawi się małe menu – możesz tam sprawdzić, którą literę należy użyć – będzie podkreślona,
 • Tab oraz Shift + Tab – przejście do następnego / poprzedniego elementu formularza,
 • Ctrl + Tab oraz Ctrl + Shift + Tab – zmiana zakładki na następną / poprzednią – działa w większości edytorów i przeglądarek, chociaż w IntelliJ IDEA domyślnie ten skrót ma postać Ctrl + oraz Ctrl + , ale ja zawsze zmieniam domyślne ustawienie tych skrótów, by było spójne z innymi aplikacjami,
 • Ctrl + w – zamknięcie aktywnej zakladki,
 • Ctrl + t – otworzenie nowej zakładki w przeglądarce (Opera, Firefox itp.).

Aplikacje

Kilka przydatnych skrótów do uruchamiania aplikacji i zarządzania nimi.

 • Znak Windows + 1/2/3 itd. – uruchomia n-tą aplikację z paska szybkiego uruchamiania – dla przykładu, na moim pasku szybkiego uruchamiania pierwsza pozycja to linia poleceń systemu Windows, a druga to Notepad++. Użycie skrótu Znak Windows + 1 powoduje uruchomienie linii poleceń, a Znak Windows + 2 uruchamia Notepad++.
 • Znak Windows + r – uruchamia okno "Uruchamianie", gdzie możemy wpisać aplikację, którą chcemy uruchomić – np. cmd aby uruchomić linię poleceń,
 • Alt + F4 – zamykanie aktywnego programu / okna z katalogiem – uwaga – pamiętaj aby najpierw zapisać otwarte dokumenty!
 • Ctrl + n – otwiera nowy, pusty dokument np. w Notepad++,
 • Ctrl + s – zapisuje zmiany w aktualnie otwartym pliku,
 • F2 – gdy zaznaczymy plik w eksploratorze Windows, ten skrót pozwoli nam na zmianę nazwy tego pliku,
 • Ctrl + c – tym skrótem wysyłamy sygnał do aktualnie uruchomionego w linii poleceń programu, aby zakończył działanie,
 • F7 – skrót obowiązujący w linii poleceń – otwiera listę ostatnio wywoływanych komend,
 • Alt + Enter – zwiększa aktualnie otwarte okno linii poleceń, by zajmowało cały ekran.
 • Znak Windows + e – otwiera okno eksploratora Windows.
 • Ctrl + Shift + n – tworzy nowy folder w eksploratorze Windows.

Linia poleceń

Kilka przydatnych skrótów, gdy korzystamy z linii poleceń.

 • Ctrl + c lub Ctrl + d – przerywanie komendy, która aktualnie się wykonuje.
 • Tab – powoduje dopełnienie wpisywanej przez nas nazwy pliku bądź katalogu.
 • Strzałki w górę oraz w dół – strzałka w górę powoduje przejście do poprzednio wywołanej komendy, a strzałka w dół do następnej.
 • F7 – powoduje otworzenie okna z listą ostatnio wywoływanych komend.
 • Alt + Enter – powoduje zmianę rozmiaru okna na pełny ekran. Tym samym skrótem przywraca się rozmiar okna do poprzedniej wielkości.
 • Escape – anuluje wpisywaną komendę.

IntelliJ IDEA

Wiele z poprzednio zaprezentowanych skrótów działa w IntelliJ IDEA. Poniżej znajdziesz skróty dedykowane dla IntelliJ IDEA:

Edytor kodu

 • Ctrl + F4 – zamykanie aktualnej zakładki z plikiem w edytorze kodu.
 • Alt + oraz Alt + – nawigacja (następna/poprzednia) pomiędzy zakładkami z otwartymi plikami (ja zmieniam te skróty na Ctrl + Tab oraz Ctrl + Shift + Tab).
 • Ctrl + s – zapisywanie zmian w aktualnie edytowanym pliku.
 • Shift + F10 – uruchamianie programu (po wcześniejszym zdefiniowaniu konfiguracji uruchomienia).
 • psvm lub main – te litery wpisane w klasie Java powodują wstawienie pustej metody main (wstawienie kodu należy zatwierdzić Enterem).
 • sout – te litry wpisane w metodzie w klasie Java powodują wstawienie instrukcji System.out.println(); (wstawienie tej instrukcji kodu należy zatwierdzić Enterem).
 • Alt + Enter – wstawianie importów do klas.
 • Ctrl + kliknięcie lewym przyciskiem myszki – przejdź do definicji pola/metody/klasy.
 • Ctrl + b – jak powyżej, ale bez użycia myszki – przejdź do definicji pola/metody/klasy.
 • Alt + F7 – wyszukuje miejsca w projekcie, gdzie używane jest dane pole/metoda/klasa.
 • Alt + Insert – wyświetla menu Generate, które pozwala na generowanie różnego rodzaju elementów kodu źródłowego (np. settterów i getterów).
 • Ctrl + Shift + n – otwiera okno, w którym możemy wpisać nazwę pliku, którego szukamy i do którego chcemy przejść – bardzo wygodny skrót do nawigacji do konkretnego pliku/klasy – możemy strzałkami przemieszczać się po znalezionych plikach i Enterem zatwierdzić otwarcie wybranego. Po wyświetleniu tego okna, na jego górze możesz wybrać, czego szukasz: klasy, pliku itd.

Refactoring

 • Shift + F6 – zmiana nazwy pliku, klasy, pola, bądź metody.
 • F6 – przenoszenie klasy do innego pakietu.

Różne funkcjonalności

 • Lewy Alt + F12 – wyświetlanie/zamykanie panelu z Terminalem.
 • Alt + 6 – wyświetlanie panelu TODO.
 • Ctrl + Alt + s – otwieranie okna konfiguracji IDEA.
 • Ctrl + Alt + Shift + s – otwieranie okna konfiguracji projektu.
 • Ctrl + Shift + c – kopiowanie ścieżki zaznaczonego pliku bądź katalogu w strukturze projektu.
 • Escape – jeżeli zaznaczyłeś plik w strukturze projektu, korzystałeś z Terminalu, lub innego elementu okna IDEA, to po użyciu Escape wrócisz do edytora kodu, bez potrzeby klikania kodu źródłowego myszką.
 • Ctrl + Q – wyświetla dokumentację skojarzoną z elementem, na którym aktualnie się znajdujemy w kodzie źródłowym.
 • Ctrl + Shift + Enter – dokańcza aktualnie wpisywany fragment kodu (np. dodaje nawiasy klamrowe dla instrukcji try).

Debuggowanie programu

 • Shift + F9 – uruchamianie programu w trybie debuggowania, po wcześniejszym zdefiniowaniu konfiguracji uruchomienia i ustawieniu w kodzie breakpointów.
 • Ctrl + F2 – całkowite zatrzymanie (wyłączenie) uruchomionego programu.
 • F9Resume Program – wznów działanie wstrzymanego programu.
 • Alt + F10Show execution point – przejdź w kodzie do linii, w której zatrzymało się wykonywanie programu w trybie debuggowania.
 • F8Step Over – wykonaj aktualną linię kodu i zatrzymaj się w następnej.
 • F7Step Into – przejdź z wykonaniem programu do treści aktualnie wykonywanej instrukcji – np. do źródła wywoływanej w tej instrukcji metody. Jeżeli w danej instrukcji wywoływanych jest wiele metod, należy strzałkami wybrać metodę i zatwierdzić Enterem.
 • Shift + F8Step Out – dokończ wywoływanie aktualnej metody i zatrzymaj się w instrukcji, która po niej następowała.
 • Alt + F9Run to Cursor – wznów działanie programu i zatrzymaj go ponownie w momencie, gdy wykonanie dojdzie do instrukcji, w której umieściłeś kursor w edytorze kodu.
 • Alt + F8Evaluate Expression... – wylicz wartość, potencjalnie złożonego, wyrażenia.
 • F2Set Value – ustaw wartość zmiennej w panelu Variables podczas debuggowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.