Rozdział 7 - Metody - Podsumowanie, pytania i zadania do argumentów metod i metod typu String

Podsumowanie argumentów metod

 • Metody mogą przyjmować zero, jeden lub więcej argumentów.
 • Argumenty metody:
  • mają określony typ (prymitywny, jak na przykład int, bądź złożony, jak String),
  • mają nazwę (zgodną z zasadami nazewnictwa obiektów w Javie),
  • są rozdzielone przecinkami i nie muszą być tego samego typu,
  • nie mogą mieć określonych wartości domyślnych – jeżeli metoda ma przyjąć trzy argumenty, to tyle ich musimy podać podczas wywoływania takiej metody,
  • podczas wywoływania muszą być podane w takiej samej kolejności, w jakiej zostały zdefiniowane w metodzie.
 • W Javie istnieją dwa rodzaje typów: prymitywne (jest ich osiem: boolean, byte, short, int, long, float, double, oraz char) oraz referencyjne (tablice, String, wiele innych).
 • Zmiany argumentów prymitywnych typów (jak int) w metodach nie zmieniają oryginalnej zmiennej:
  public class ZmianaArgumentuTypuPrymitywnego {
   public static void main(String[] args) {
    int x = 5;
    doKwadratu(x);
  
    System.out.println(
      "Po wywolaniu doKwadratu, x wynosi: " + x
    );
   }
  
   public static void doKwadratu(int liczba) {
    liczba = liczba * liczba;
   }
  }
  
  Na ekranie zobaczymy Po wywolaniu doKwadratu, x wynosi: 5, ponieważ w metodzie doKwadratu nie wykonaliśmy zmiany na oryginalnej zmiennej, lecz na jej kopii.
 • Argumenty typów referencyjnych operują bezpośrednio na przesłanym obiekcie – na ekranie zobaczymy Drugi element tablicy to: 25, gdyż w metodzie wszystkieDoKwadratu działamy nie na kopii tablicy, lecz na oryginalnym obiekcie:
  public class ZmianaArgumentuTypuReferencyjnego {
   public static void main(String[] args) {
    int[] tablicaWartosci = { 5, 10, 15 };
  
    wszystkieDoKwadratu(tablicaWartosci);
  
    System.out.println(
      "Drugi element tablicy to: " + tablicaWartosci[0]
    );
   }
  
   public static void wszystkieDoKwadratu(int[] tablicaLiczb) {
    for (int i = 0; i < tablicaLiczb.length; i++) {
     tablicaLiczb[i] = tablicaLiczb[i] * tablicaLiczb[i];
    }
   }
  }
  

Podsumowanie metod typu String

 • Typ String służy do przechowywania ciągu znaków.
 • Pamiętajmy! Indeks liter w stringach zaczyna się od 0, a nie 1, więc pierwszy znak w stringu ma indeks 0, a ostatni – liczba znaków w stringu - 1 (czyli pewnyString.length() - 1).
 • Typ String oferuje wiele przydatnych metod, m. in. (poniżej zakładamy, że zmienna tekst to String tekst = "Ala ma kota";):
  • length – zwraca liczbę znaków w stringu:
   int liczba = tekst.length();
   
  • charAt – zwraca znak o podanym indeksie w stringu (indeksy zaczynają się od 0):
   char pierwszyZnak = tekst.charAt(0);
   
  • toLowerCase – zwraca string ze wszystkimi literami zamienionymi na małe litery:
   String tekstMalymiLiterami = tekst.toLowerCase();
   
  • toUpperCase – zwraca string ze wszystkimi literami zamienionymi na wielkie litery:
   String tekstWielkimiLiterami = tekst.toUpperCase();
   
  • endsWith – sprawdza, czy string kończy się na dany ciąg znaków:
   boolean czyKonczySieNaPsa = tekst.endsWith("psa");
   
  • startsWith – sprawdza, czy string zaczyna się na dany ciąg znaków:
   boolean czyZaczynaSieOdAla = tekst.startsWith("Ala");
   
  • contains – sprawdza, czy string zawiera dany ciąg znaków
   boolean czyZawieraMaKota = tekst.contains("ma kota");
   
  • equals – porównuje stringi – jeżeli są sobie równe, zwraca true. W przeciwnym razie zwraca false:
   boolean czyAlaMaPsa = tekst.equals("Ala ma psa")
   
  • equalsIgnoreCase – porównuje stringi bez brania pod uwagę wielkości znaków, tzn. małe i wielkie litery traktuje jako takie same litery. Jeżeli stringi są sobie równe, zwraca true. W przeciwnym razie zwraca false:
   boolean czyAlaMaKota = tekst.equalsIgnoreCase("ALA MA KOTA")
   
  • replace – zamienia wszystkie wystąpienia podanego ciągu znaków na inny, podany ciąg znaków.
   String nowyTekst = tekst.replace("kota", "psa");
   
  • substring – zwraca fragment tekstu pomiędzy dwoma indeksami, nie włączając w wynikowym fragmencie litery znajdującym się pod ostatnim indeksem.
   String al = tekst.substring(0, 2); // al ma wartosc "Al"
   
  • split – dzieli tekst na słowa za pomocą podanego separatora – zwraca tablicę Stringów.
   // separator (argument metody) to spacja
   String[] slowaTekstu = tekst.split(" ");
   
 • Żadna z powyższych metod nie zmienia w żaden sposób oryginalnego stringa. Dla przykładu: jakisString.toLowerCase() nie spowoduje zmiany liter w stringu jakisString na małe litery, lecz zwróci jego kopię ze wszystkimi literami zamienionymi na małe litery.
 • Uwaga: małe i wielkie litery są w stringach rozróżniane, czyli stringi "kot" i "KOT" nie są sobie równe. Ma to znaczenie podczas używania opisanych powyżej metod – sprawdzanie, czy string zawiera ciąg znaków "ala" i "Ala" to dwa różne sprawdzenia.
 • Nigdy nie powinniśmy porównywać stringów za pomocą operatora porównania == – zamiast niego, powinniśmy stosować metodę equals lub equalsIgnoreCase.
 • Nie powinniśmy mylić stringów ze znakami – stringi zapisujemy w cudzysłowach np. "Witajcie!", natomiast znaki w apostrofach, np. 'a'. Znaki należy, w przeciwieństwie do stringów, porównywać za pomocą operatora ==.
 • Typ String jest dobrze udokumentowany – oficjalną dokumentację można znaleźć pod adresem: JavaDoc - Typ String

Podsumowanie dokumentowania metod

 • Komentarz w kodzie zaczynający się od znaków /** i kończący znakami */ to komentarz dokumentacyjny.
 • Komentarze dokumentujące służą między innymi do pomocy w zrozumieniu działania metody, opisie jej parametrów, zwracanej wartości itp.
 • Z takich komentarzy można wygenerować dokumentację opisującą metody.
 • Przykład komentarza dokumentującego:
/**
 * Zwraca przeslana liczbe podniesiona do kwadratu.
 *
 * Przyklad: dla argumentu liczba rownego 5, zwroci 25.
 *
 * @param liczba Liczba, ktora chcemy podniesc do kwadratu.
 * @return Liczba podniesiona do kwadratu.
 */
public static double policzKwadrat(int liczba) {
 return liczba * liczba;
}

Pytania

 1. Do czego służą argumenty metod?
 2. Czy metody mogą przyjmować zero argumentów?
 3. Czy metodę, która przyjmuje jeden argument – liczbę typu int, możemy wywołać bez podania żadnego argumentu?
 4. Czy kolejność argumentów ma znaczenie?
 5. Jeżeli w metodzie zmodyfikujemy argument typu prymitywnego, to czy po powrocie z tej metody wartość zmiennej użytej jako argument do metody zachowa wartość ustawioną w wywołanej metodzie, czy będzie miała swoją oryginalną wartość?
 6. Jak można udokumentować metodę, opisując jej działanie, parametry, zwracany typ itp.?
 7. Czy poniższy kod jest poprawny?
  public class Pytanie {
   public static void main(String[] args) {
    wypiszKomunikat;
   }
  
   public static void wypiszKomunikat() {
    System.out.println("Witajcie!");
   }
  }
  
 8. Jaka wartość zostanie wypisana na ekran w poniższym programie?
  public class Pytanie {
   public static void main(String[] args) {
    int[] tab = { 7, 8, 9 };
  
    metoda(tab);
  
    System.out.println(tab[0]);
   }
  
   public static void metoda(int[] tab) {
    int[] tablica = tab;
  
    for (int i = 0; i < tab.length; i++) {
     tablica[i] = tab[i] * tab[i];
    }
   }
  }
  
 9. Które z poniższych sygnatur (pomijamy brak ciała metod) metod są nieprawidłowe i dlaczego?
  public static void metoda(wiadomosc String)
  
  public static void metoda
  
  public static void metoda(int byte, char znak)
  
  public static void metoda()
  
  public static void metoda(int #numerPracownika)
  
  public static void metoda(string wiadomosc)
  
  public static void metoda(int)
  
  public static void metoda(int liczba String wiadomosc)
  
  public static void metoda(int _numerPracownika)
  
  public static void metoda(double pi = 3.14)
  
 10. Jak będzie wynik wykonania poniższego programu?
  public class Pytanie {
   public static void main(String[] args) {
    metoda(3.14, 20);
   }
  
   public static void metoda(int liczba, double drugaLiczba) {
    System.out.println("Liczba = " + liczba);
    System.out.println("Druga liczba = " + drugaLiczba);
   }
  }
  
 11. Wymień kilka metod, które udostępnia typ String.
 12. Jaki jest indeks pierwszego znaku w każdym stringu? A jaki ostatniego?
 13. Czy małe i wielkie litery są rozróżniane w stringach?
 14. Jaki będzie wynik działania poniższego kodu?
  String tekst = "Witajcie!";
  tekst.replace("Wi", "Pamie");
  System.out.println(tekst);
  
 15. Jaki będzie wynik działania poniższego kodu?
  String tekst = "Witajcie!";
  System.out.println(tekst.charAt(tekst.length()));
  
 16. Jaki będzie wynik działania poniższego kodu? Co zawiera tablica tab?
  String tekst = "Witajcie!";
  String[] tab = tekst.split(",");
  
 17. Jaki będzie wynik działania poniższego kodu?
  String tekst = "Witajcie!";
  
  if (tekst.contains("witajcie")) {
   System.out.println("Zmienna zawiera slowo witajcie.");
  }
  
 18. Jaki będzie wynik działania poniższego kodu?
  String tekst = "Ala ma kota";
  String[] slowa = tekst.split(" ");
  
  if (slowa[0] + " " + slowa[1] + " " + slowa[2] == tekst) {
   System.out.println("Rowne!");
  }
  
 19. Jaki będzie wynik działania poniższego kodu?
  String tekst = "Witajcie!";
  String fragment = tekst.substring(0, 5);
  
  System.out.println(fragment);
  
 20. Jaki będzie wynik działania poniższego kodu?
  String tekst = "Witajcie!";
  
  if (tekst.equals("witajcie!")) {
   System.out.println("Rowne!");
  }
  

Odpowiedzi do pytań

Zadania

Metoda zwracająca ostatni znak

Napisz metodę, która zwróci ostatni znak w przesłanym jako argument stringu.

Dla przykładu, dla argumentu "Witaj", metoda powinna zwrócić literę j.

Metoda czyPalindrom

Napisz metodę, która odpowiada na pytanie, czy podany string jest palindromem. Palindromy to słowa, które są takie same czytane od początku i od końca, np. kajak.

Dla przykładu, dla argumentu "kajak" (a także "Kajak"), metoda ta powinna zwrócić true, a dla argumentu "kot"false.

Metoda sumująca liczby w tablicy

Napisz metodę, która przyjmuje tablicę liczb całkowitych i zwraca sumę wszystkich elementów tej tablicy.

Dla przykładu, dla tablicy o elementach { 1, 7, 20, 100 } metoda powinna zwrócić liczbę 128.

Metoda zliczająca znak w stringu

Napisz metodę, która przyjmuje jako argument string i znak (char) i zwraca liczbę równą liczbie wystąpień podanego znaku w danym stringu.

Dla argumentów: "Ala ma kota", 'a', metoda powinna zwrócić 3, ponieważ string zawiera trzy małe litery a. Uwaga: znaki zapisujemy w apostrofach, a stringi w cudzysłowach. Przykładowe wywołanie metody, którą należy napisać w tym zadaniu:

int liczbaLiterA = zliczWystapienia("Ala ma kota", 'a');

Rozwiązania do zadań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.