Rozdział 7 - Metody - Zakres i wywoływanie metod, zmienne lokalne

Zakres metod

W podrozdziale Instrukcji Warunkowych Bloki kodu i zakres zmiennych dowiedzieliśmy się, że zmienne tworzone w metodach muszą być zdefiniowane, zanim zostaną użyte – poniższy przykład nie skompiluje się, ponieważ kompilator w zaznaczonej linii nie wie jeszcze, czym jest "liczba":

Nazwa pliku: Rozdzial_03__Zmienne/UzyciePrzedDefinicja.java
public class UzyciePrzedDefinicja {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Liczba = " + liczba);

  int liczba = 5;
 }
}

Wynik próby kompilacji:

UzyciePrzedDefinicja.java:3: error: cannot find symbol System.out.println("Liczba = " + liczba); ^ symbol: variable liczba location: class UzyciePrzedDefinicja 1 error

Wróćmy do programu liczącego sumę dwóch liczb:

Nazwa pliku: WypiszSume.java
public class WypiszSume {
  public static void main(String[] args) {
    wypiszSume(100, 200);
    wypiszSume(-5, -20);
    wypiszSume(0, 0);
  }

  public static void wypiszSume(int a, int b) {
    System.out.println(a + b);
  }
}

Pytanie: dlaczego w tym przypadku kompilacja kończy się sukcesem, a program, po uruchomieniu, wypisuje na ekran sumę podanych liczb, pomimo, że metodę wypiszSume używamy zanim zostanie ona zapisana w kodzie tego programu?

Otóż, metody w klasach nie muszą być w zdefiniowane w kolejności użycia – kompilator analizuje cały plik źródłowy i wie, jakie metody utworzyliśmy. Stąd kompilator nie protestuje widząc linię:

wypiszSume(100, 200);

ponieważ, po analizie całego pliku, wie, że wypiszSume jest metodą z dwoma argumentami, która nie zwraca żadnej wartości.

Wywoływanie metod

Co w zasadzie dzieje się, gdy wywołujemy metodę?

Pytanie: jaki będzie wynik działania poniższego programu (co po kolei się zadzieje i jakie komunikaty zobaczymy na ekranie):

Nazwa pliku: KolejnoscInstrukcji.java
import java.util.Scanner;

public class KolejnoscInstrukcji {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Prosze podac liczbe:");

  int podanaLiczba = getInt();

  System.out.println("Teraz policzymy kwadrat tej liczby.");

  double liczbaDoKwadratu = policzKwadrat(podanaLiczba);

  System.out.println(
    "Kwadrat tej liczby wynosi " + liczbaDoKwadratu
  );
 }

 public static int getInt() {
  return new Scanner(System.in).nextInt();
 }

 public static double policzKwadrat(int liczba) {
  return liczba * liczba;
 }
}

Wynikiem działania programu będzie:

Prosze podac liczbe: 10 Teraz policzymy kwadrat tej liczby. Kwadrat tej liczby wynosi 100.0

Komunikaty zostały wyświetlone w tej kolejności, ponieważ gdy wywołujemy metodę, to skaczemy do niej z miejsca, gdzie do tej pory odbywało się wykonywanie programu. W komentarzach poniżej została zapisana kolejność wykonywania instrukcji w powyższym programie:

Kolejnosc wykonywania instrukcji

Strzałki obrazują przepływ działania programu:

 • najpierw wypisujemy komunikat z prośbą o podanie liczby (1),
 • następnie, gdy pobieramy od użytkownika liczbę (2), skaczemy z metody main do metody getInt (3),
 • wracamy do metody main i wypisujemy tekst instrukcją (4),
 • ponownie skaczemy z metody main (5) – tym razem do metody policzKwadrat (6),
 • po powrocie, wypisujemy wynik obliczenia (7).
Wywołanie metody powoduje przeskok w kodzie do niej z metody, która ją wywołała.

Zmienne lokalne

W poprzednich rozdziałach korzystaliśmy ze zmiennych w metodzie main, na przykład w programie z trzeciego rozdziału, który liczył pole i obwód koła użyliśmy czterech zmiennych (promienKola, pi, poleKola, oraz obwodKola):

Nazwa pliku: Rozdzial_03__Zmienne/ObwodPoleKola.java
public class ObwodPoleKola {
 public static void main(String[] args) {
  int promienKola = 8;
  double pi = 3.14;

  double poleKola = pi * promienKola * promienKola;
  double obwodKola = 2 * pi * promienKola;

  System.out.println("Pole kola wynosi: " + poleKola);
  System.out.println("Obwod kola wynosi: " + obwodKola);
 }
}

Napiszmy metodę, która będzie liczyła dla nas pole koła na podstawie jego promienia:

Nazwa pliku: PoleKola.java
public class PoleKola {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println(
    "Pole kola o promieniu 2 wynosi " + obliczPoleKola(2)
  );
 }

 public static double obliczPoleKola(int promienKola) {
  double promienDoKwadratu = promienKola * promienKola;

  return 3.14 * promienDoKwadratu;
 }
}

Metoda obliczPoleKola:

 • przyjmuje jeden argument – promień koła, którego pole chcemy policzyć,
 • wylicza kwadrat promienia koła i zapisuje go w zmiennej promienDoKwadratu,
 • zwraca wyliczone pole koła przez przemnożenie promienia do kwadratu przez wartość liczby PI.

Pytanie: czy w metodzie main możemy odnieść się do zmiennej promienDoKwadratu, którą zdefiniowaliśmy w metodzie obliczPoleKola?

Spróbujmy:

Nazwa pliku: PoleKolaZBledem.java
public class PoleKolaZBledem {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println(
    "Pole kola o promieniu 2 wynosi " + obliczPoleKola(2)
  );

  System.out.println(
    "Promien kola do kwadratu wynosi: " + promienDoKwadratu
  );
 }

 public static double obliczPoleKola(int promienKola) {
  double promienDoKwadratu = promienKola * promienKola;

  return 3.14 * promienDoKwadratu;
 }
}

Próba kompilacji powyższego programu zakończy się następującym błędem:

PoleKolaZBledem.java:5: error: cannot find symbol System.out.println("Promien kola do kwadratu wynosi: " + promienDoKwadratu); ^ symbol: variable promienDoKwadratu location: class PoleKolaZBledem 1 error

Kompilator poinformował nas, że nie wie, czym jest "promienDoKwadratu". Wynika to z faktu, że zmienna promienDoKwadratu jest lokalna dla metody obliczPoleKola i jest niedostępna nigdzie indziej w programie poza ciałem tej metody.

Jest to bardzo ważna informacja:

Zakresem życia zmiennych utworzonych w metodzie jest ciało metody, w której je zdefiniowaliśmy.

Zmienna promienDoKwadratu dostępna jest jedynie w metodzie obliczPoleKola, od momentu jej (zmiennej) zdefiniowania, do końca metody obliczPoleKola – po zakończeniu działania tej metody, zmienna promienDoKwadratu przestaje istnieć:

Nazwa pliku: PoleKolaZBledem.java
public class PoleKolaZBledem {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println(
    "Pole kola o promieniu 2 wynosi " + obliczPoleKola(2)
  );

  // w metodzie main zmienna promienDoKwadratu nie istnieje,
  // wiec kompilator zaprotestuje!
  System.out.println(
    "Promien kola do kwadratu wynosi: " + promienDoKwadratu
  );
 }

 public static double obliczPoleKola(int promienKola) {
  // zmienna promienDoKwadratu dostepna jest od ponizszej linii
  double promienDoKwadratu = promienKola * promienKola;

  return 3.14 * promienDoKwadratu;
 } // metoda sie konczy, zmienna promienDoKwadratu przestaje istniec
}

Kolejne pytanie: czy możemy użyć w main argumentu promienKola? Nie – efekt będzie taki sam, jak przy próbie użycia zmiennej promienDoKwadratu. Obie te zmienne to zmienne lokalne.

Wkrótce poznamy rodzaj zmiennych inny niż lokalne.

Czas życia zmiennych lokalnych

W poprzednim rozdziale dowiedzieliśmy się, że zmienne lokalne są dostępne jedynie w metodach, w których zostały utworzone.

Za każdym razem, gdy wywołujemy metodę, zmienne lokalne tworzone są od nowa.

Jaki, w takim razie, będzie wynik działania poniższego programu? Czy zobaczymy na ekranie liczby 10 i 20, czy 10 i 30?

Nazwa pliku: CzasZyciaZmiennychLokalnych.java
public class CzasZyciaZmiennychLokalnych {
 public static void main(String[] args) {
  testowaMetoda(10);
  testowaMetoda(20);
 }

 public static void testowaMetoda(int liczba) {
  int zmiennaLokalna = 0;

  zmiennaLokalna = zmiennaLokalna + liczba;

  System.out.println(zmiennaLokalna);
 }
}

Na ekranie zobaczymy liczby 10 i 20 – co prawda dodajemy do lokalnej zmiennej o nazwie zmiennaLokalna wartość przesłanego do metody argumentu, ale po zakończeniu metody, zmienna zmiennaLokalna przestaje istnieć i jej wartość przestaje być dostępna – po ponownym uruchomieniu metody testowaMetoda, zmienna zmiennaLokalna tworzona jest po raz kolejny i "nie pamięta", że przy okazji poprzedniego wywołania przypisaliśmy jej wartość 10.

Podsumowanie zakresu i wywoływania metod, zmiennych lokalnych

 • Metody w klasach nie muszą być zdefiniowane w kolejności użycia – poniższy kod działa poprawnie – metoda wypiszSume nie musi być przed metodą main:
  public class WypiszSume {
    public static void main(String[] args) {
      wypiszSume(100, 200);
      wypiszSume(-5, -20);
      wypiszSume(0, 0);
    }
  
    public static void wypiszSume(int a, int b) {
      System.out.println(a + b);
    }
  }
  
 • Gdy wywołujemy metodę, to skaczemy do niej z miejsca, gdzie do tej pory odbywało się wykonywanie programu. Poniższy przykład obrazuje kolejność wykonywania kodu programu, w którym używanych jest kilka metod: Kolejnosc wykonywania instrukcji
 • Zmienne lokalne to zmienne utworzone w ciele metody.
 • Zmienne lokalne są lokalne dla metody, w której zostały zdefiniowane i są niedostępne nigdzie indziej w programie poza ciałem tej metody.
 • Poniższy przykład obrazuje lokalność zmiennych – kompilacja programu zakończy się błędem, ponieważ w metodzie main próbujemy odnieść się do zmiennej promienDoKwadratu, która jest lokalna (istnieje tylko) w metodzie obliczPoleKola:
  public class PoleKolaZBledem {
   public static void main(String[] args) {
    System.out.println(
      "Pole kola o promieniu 2 wynosi " + obliczPoleKola(2)
    );
  
    System.out.println(
      "Promien kola do kwadratu wynosi: " + promienDoKwadratu
    );
   }
  
   public static double obliczPoleKola(int promienKola) {
    double promienDoKwadratu = promienKola * promienKola;
  
    return 3.14 * promienDoKwadratu;
   }
  }
  
 • Zmienne lokalne "żyją" w ramach metody, w której zostały utworzone. Za każdym razem, gdy wywołujemy metodę, zmienne lokalne tworzone są od nowa.

Pytania do zakresu i wywoływania metod, zmiennych lokalnych

 1. Czym są zmienne lokalne?
 2. Czy możemy z metody abc odwołać się do zmiennej lokalnej zdefiniowanej w metodzie xyz?
 3. Jaki jest zakres życia zmiennych lokalnych?
 4. Czy poniższy kod jest poprawny i jak go ewentualnie naprawić?
  public class ZakresIWywolywanieMetodPytanie1 {
   public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Wynik: " + kwadrat);
    int kwadrat = policzKwadrat(10);
   }
  
   public static int policzKwadrat(int liczba) {
    return liczba * liczba;
   }
  }
  
 5. Jaki będzie wynik działania poniższego programu?
  public class ZakresIWywolywanieMetodPytanie2 {
   public static void main(String[] args) {
    policzKwadrat(10);
    System.out.println("Wynik: " + wynik);
   }
  
   public static void policzKwadrat(int liczba) {
    int wynik = liczba * liczba;
   }
  }
  
 6. Jaki będzie wynik działania poniższego programu – co po kolei zobaczymy na ekranie?
  public class ZakresIWywolywanieMetodPytanie3 {
   public static void main(String[] args) {
    System.out.println(
      "Witajcie! Kwadrat 10 to: " + policzKwadrat(10)
    );
    System.out.println("Policzone!");
   }
  
   public static int policzKwadrat(int liczba) {
    System.out.println("Liczymy kwadrat liczby " + liczba);
    return liczba * liczba;
   }
  }
  

Odpowiedzi do pytań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.