Rozdział 4 - Instrukcje warunkowe - Pytania

 1. Spójrz na poniższe fragmenty kodu i odpowiedz na pytanie, czy są one poprawnie zapisanym kodem źródłowym Java?
  int x = 5;
  
  if x == 5 {
   System.out.println("x = 5");
  }
  
  int z = 5;
  
  if (z == 5) {
   System.out.println("z = 5");
  }
  else System.out.println("z != 5");
  else if (z < 5) {
   System.out.println("z < 5");
  }
  
  int a = 5;
  
  if (a) {
   System.out.println("a = 5");
  }
  
  boolean b = true;
  
  if (b) {
   System.out.println("Warunek spelniony.");
  }
  
  int y = 5;
  
  if (y = 5) {
   System.out.println("y = 5");
  }
  
  int c = 5;
  boolean czyDodatnia = c > 0;
  
  if (czyDodatnia) {
   System.out.println("Warunek spelniony.");
  }
  
 2. Jaki będzie wynik uruchomienia poniższego programu, gdy zmienna x będzie równa:
  1. 10
  2. 20
  3. 30
  4. Będzie miała inną wartość.
  switch (x) {
   case 10:
    System.out.println("10");
   case 20:
    System.out.println("20");
    break;
   case 30:
    System.out.println("30");
   default:
    System.out.println("Inna wartosc.");
  }
  
 3. Jaki będzie wynik działania poniższego programu?
  double liczba = 50;
  
  switch (liczba) {
   case 0:
    System.out.println("0");
    break;
   case 50:
    System.out.println("50");
    break;
   case 100:
    System.out.println("100");
    break;
   default:
    System.out.println("Inna wartosc.");
  }
  
 4. Czy poniższa instrukcja if oraz użycie trój-argumentowego operatora logicznego są sobie równoważne?
  int z = 5;
  int wartoscAbsolutna;
  
  if (z > 0) {
   wartoscAbsolutna = z;
  } else {
   wartoscAbsolutna = -z;
  }
  
  int wartoscAbsolutna2 = z > 0 ? -z : z;
  
 5. Jak porównać ze sobą dwa łańcuchy tekstowe (String)?
 6. W jaki sposób można skrócić poniższy kod?
  int x = 5;
  boolean czyDodatnia;
  
  if (x > 0) {
   czyDodatnia = true;
  } else {
   czyDodatnia = false;
  }
  
 7. Jaka będzie wartość zmiennej pewnaZmienna?
  boolean pewnaZmienna ;
  
  pewnaZmienna = !pewnaZmienna;
  
 8. Czy operatora = można używać do porównywania wartości?
 9. Jaka będzie wartość poniższego wyrażenia, jeżeli x = -5, y = -10, z = 20 ?
  x > 0 && y > 0 || z > 0
  
 10. Jakie wartości mogą mieć zmienne typu boolean?
 11. Jeżeli mamy warunek x > 0 && y > 0, to czy wartość wyrażenia y > 0 będzie zawsze obliczana? Jeśli nie, to dlaczego i w jakim przypadku?
 12. Jaki będzie wynik działania poniższego programu (załóż, że getInt zwraca liczbę pobraną od użytkownika)?
  int x;
  x = getInt();
  
  if (x >= 0) {
   int poleKwadratu = x * x;
  }
  
  System.out.println("Pole kwadratu wynosi: " + poleKwadratu);
  
 13. Dla jakich wartości argumentów operatory && oraz || zwracają true? A dla jakiego argumentu zwraca wartość true operator ! (zaprzeczenie logiczne)?
 14. Który z operatorów ma wyższy priorytet: || czy && ?
 15. Co zostanie wypisane w wyniku uruchomienia poniższego programu (załóż, że getInt zwraca liczbę pobraną od użytkownika)?
  int x;
  x = getInt();
  
  if (x < 0)
   System.out.println("x jest mniejsze od 0");
   x = -x;
  
  System.out.println("Wartosc absolutna pobranej liczby to: " + x);
  
 16. Co zostanie wypisane i dlaczego?
  String komunikat = "Bedzie padac";
  
  if (komunikat.equals("bedzie padac")) {
   System.out.println("Wez parasol!");
  } else {
   System.out.println("Sloneczna pogoda.");
  }
  
 17. Jaki będzie wynik działania poniższego fragmentu kodu (załóż, że getInt zwraca liczbę pobraną od użytkownika)?
  int x;
  int poleKwadratu;
  
  x = getInt();
  
  if (x > 0) {
   System.out.println("x jest wieksze od zero.");
   poleKwadratu = x * x;
  }
  
  System.out.println("Pole kwadratu wynosi: " + poleKwadratu);
  

Odpowiedzi do pytań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.