Rozdział 9 - Klasy - Konstruktory

Do tej pory tworzyliśmy obiekty klas używając słowa kluczowego new, po którym następowała nazwa konstruktora klasy, której obiekt chcieliśmy utworzyć, nawiasy i średnik:

Produkt czeresnie = new Produkt();

Po utworzeniu obiektu, nadawaliśmy jego polom wartości albo poprzez settery, albo przez bezpośrednie odwołanie się do tych pól (tego drugiego sposobu nie będziemy już stosować na rzecz wykorzystania setterów):

czeresnie.setCena(8.0);
czeresnie.setNazwa("Czeresnie");

Takie inicjalizowanie pól obiektu jest co prawda jedną z możliwości, ale niezbyt wygodną – gdybyśmy mieli do ustawienia pięć pól, to musielibyśmy na rzecz danego obiektu wywołać pięć setterów, by ustawić każde z nich. Mamy jednak inną możliwość – napisać własny konstruktor.

Język Java, jak i inne języki obiektowe, udostępnia specjalny rodzaj metod nazywanych konstruktorami, które służą do inicjalizacji obiektów klasy.

Konstruktory mają dwie cechy specjalne, które wyróżniają je na tle innych metod:

 • nazwy konstruktorów są zawsze takie same, jak nazwa klasy, w której się znajdują – dla przykładu, konstruktor klasy Produkt będzie nazywał się Produkt,
 • konstruktory nie zwracają żadnej wartości (nie stosujemy nawet void!) – podczas definiowania konstruktora po prostu omijamy zwracany typ.
Na początku tego kursu poznaliśmy konwencję nazewniczą obiektów w Javie – wedle niej, nazwy zmiennych i metod powinny zaczynać się od małej litery – konstruktory są wyjątkiem od tej reguły, ponieważ muszą nazywać się tak samo, jak nazwa klasy – a jak wiemy, nazwę klas, także zgodnie z konwencją, zawsze zaczynamy od wielkiej litery.

Zobaczmy pierwszy przykład konstruktora w klasie Produkt:

Nazwa pliku: Produkt.java
public class Produkt {
 private double cena;
 private String nazwa;

 //(1)(2) (3)    (4)
 public Produkt(double cena, String nazwa) {
  this.cena = cena; // 5
  this.nazwa = nazwa; // 6
 }

 // settery i gettery zostaly pominiete

 public String toString() {
  return "Produkt o nazwie " + nazwa + " kosztuje " + cena;
 }
}

Klasa Produkt posiada jeden konstruktor – jego cechy to:

 • publiczny dostęp (1) – każdy będzie mógł tworzyć obiekty typu Produkt za pomocą tego konstruktora,
 • brak zwracanego typu (2) – zazwyczaj, pomiędzy modyfikatorami a nazwą metody, umieszczamy typ wartości, którą metoda zwraca – w przypadku konstruktorów pomijamy całkowicie zwracany typ (nie piszemy nawet słowa void),
 • nazwa jest taka sama, jak nazwa klasy w której konstruktor się znajduje (3) – nazwa konstruktora to Produkt, ponieważ zawarty jest w klasie o nazwie Produkt,
 • dwa argumenty (4) – wartości, którymi zostaną zainicjalizowane pola cena (5) oraz nazwa (6) – jak widzimy, korzystamy w konstruktorze z poznanego już słowa kluczowego this, by odwołać się do pól obiektu, który tworzymy. Dzięki użyciu słowa kluczowego this możemy nazwać argumenty konstruktora tak samo, jak nazwy pól naszej klasy.

Zobaczmy powyższy konstruktor klasy Produkt w akcji:

Nazwa pliku: Warzywniak.java
public class Warzywniak {
 public static void main(String[] args) {
  Produkt papryka = new Produkt(5.0, "Papryka"); // 1

  System.out.println(papryka);
 }
}

Tym razem nawiasy po nazwie klasy, której obiekt tworzymy, nie są puste – w nawiasach zawarliśmy argumenty konstruktora (1) utworzonego w klasie Produkt.

Po uruchomieniu tego programu, na ekranie zobaczymy:

Produkt o nazwie Papryka kosztuje 5.0

Wartości przesłane jako argumenty konstruktora (1) zostały przypisane do pól cena i nazwa, co widać po wypisaniu tekstowej reprezentacji obiektu papryka na ekran.

Domyślny konstruktor

Wróćmy do klasy Sklep, z której niedawno korzystaliśmy – tworzyliśmy w niej dwa obiekt typu Produkt:

public class Sklep {
 public static void main(String[] args) {
  Produkt czeresnie = new Produkt();
  Produkt herbata = new Produkt();

  czeresnie.setCena(8.0);
  czeresnie.setNazwa("Czeresnie");

  herbata.setCena(12.0);
  herbata.setNazwa("Herbata czarna");

  System.out.println("Nazwa pierwszego produktu to: " + czeresnie.getNazwa());
  System.out.println("Cena pierwszego produktu to: " + czeresnie.getCena());
  System.out.println(herbata);
 }
}

Spróbujmy jeszcze raz skompilować i uruchomić powyższy program. Niespodziewanie, próba kompilacji kończy się następującym błędem:

Sklep.java:3: error: constructor Produkt in class Produkt cannot be applied to given types; Produkt czeresnie = new Produkt(); ^ required: double,String found: no arguments reason: actual and formal argument lists differ in length Sklep.java:4: error: constructor Produkt in class Produkt cannot be applied to given types; Produkt herbata = new Produkt(); ^ required: double,String found: no arguments reason: actual and formal argument lists differ in length 2 errors

Wygląda na to, że dodanie do klasy Produkt konstruktora spowodowało, że klasa Sklep przestała działać – dlaczego tak się stało?

Każda klasa, którą napiszemy w języku Java, będzie miała konstruktor – niezależnie od tego, czy go napiszemy, czy nie.

Taki konstruktor nazywany jest konstruktorem domyślnym i jest dla nas generowany automatycznie przez kompilator języka Java w jednym, konkretnym w przypadku: gdy my, jako autorzy klasy, nie dostarczymy sami konstruktora dla klasy.

Konstruktor domyślny:

 • nie przyjmuje żadnych argumentów,
 • nie wykonuje żadnych instrukcji – jego ciało jest puste,
 • występuje tylko w tych klasach, w których nie został zdefiniowany żaden konstruktor przez programistę.

Tworząc obiekty klas, które pisaliśmy w tym rozdziale, korzystaliśmy cały czas, nie wiedząc o tym, z konstruktorów domyślnych, wygenerowanych dla nas przez kompilator, na przykład w klasie Sklep:

Produkt czeresnie = new Produkt();
Produkt herbata = new Produkt();

W powyższym fragmencie kodu, używaliśmy konstruktora domyślnego. Po dodaniu do klasy Produkt poniższego konstruktora:

public Produkt(double cena, String nazwa) {
 this.cena = cena;
 this.nazwa = nazwa;
}

kompilator nie musiał już generować konstruktora domyślnego dla naszej klasy Produkt, ponieważ sami dostarczyliśmy konstruktor tej klasy. Z tego powodu, klasa Sklep przestała działać, ponieważ wykorzystywany w niej do tej pory konstruktor domyślny (przyjmujący zero argumentów) przestał istnieć w klasie Produkt!

Co możemy zatem zrobić, aby kod klasy Sklep zaczął działać? Mamy dwa wyjścia:

 1. Przepisać tworzenie obiektów w klasie Sklep, by korzystało z nowego konstruktora.
 2. Dodać do klasy Produkt drugi konstruktor, który nie przyjmuje żadnych argumentów i nie wykonuje żadnych operacji – będzie to w zasadzie odwzorowanie konstruktora domyślnego, z którego do tej pory korzystaliśmy.

Spróbujmy dodać drugi konstruktor do klasy Produkt:

Nazwa pliku: Produkt.java
public class Produkt {
 private double cena;
 private String nazwa;

 public Produkt() { // 1

 }

 public Produkt(double cena, String nazwa) {
  this.cena = cena;
  this.nazwa = nazwa;
 }

 // settery i gettery zostaly pominiete

 public String toString() {
  return "Produkt o nazwie " + nazwa + " kosztuje " + cena;
 }
}

Do klasy Produkt dodaliśmy drugi konstruktor (1), który nie przyjmuje żadnych argumentów i nie wykonuje żadnych instrukcji. Gdy teraz spróbujemy skompilować i uruchomić klasę Sklep, na ekranie zobaczymy:

Nazwa pierwszego produktu to: Czeresnie Cena pierwszego produktu to: 8.0 Produkt o nazwie Herbata czarna kosztuje 12.0

Dodatkowy konstruktor, wzorowany na konstruktorze domyślnym, spowodował, że kod zaczął ponownie działać. Jak widać, klasa może mieć więcej niż jeden konstruktor.

Przeładowanie konstruktora

Klasy mogą mieć wiele konstruktorów – tyle, ile uznamy za stosowne. Z racji tego, że konstruktory są metodami, to aby mieć więcej niż jeden konstruktor, każdy z nich musi różnić się liczbą, typem, lub kolejnością argumentów (co wiemy z rozdziału o przeładowywaniu metod).

Kiedy możemy potrzebować więcej niż jednego konstruktora? W poprzednim przykładzie mieliśmy dwa konstruktory – pierwszy nie przyjmował argumentów i nie wykonywał żadnych operacji, a drugi inicjalizował oba pola obiektu przesłanymi do niego argumentami:

public Produkt() {

}

public Produkt(double cena, String nazwa) {
 this.cena = cena;
 this.nazwa = nazwa;
}

Czasami możemy chcieć zainicjalizować od razu pola obiektu pewnym wartościami – innym razem możemy nie chcieć od razu podawać wszystkich wartości, tylko uzupełnić je później.

Często spotykanym przypadkiem w klasach, które mają wiele pól, jest posiadanie kilku konstruktorów, z których każdy inicjalizuje inny zestaw pól – od konstruktora, który zainicjalizuje wszystkie, do takiego, który nie zainicjalizuje żadnych. Często w takich przypadkach polom niezainicjalizowanym przypisywane są pewne domyślne (dla obiektów danej klasy) wartości. Spójrzmy na poniższy przykład:

Nazwa pliku: Film.java
public class Film {
 private String tytul;
 private String rezyser;
 private double cenaBiletu;

 public Film() { // 1
  this.tytul = "<nienazwany film>"; // 5
  this.rezyser = "<brak rezysera>"; // 5
  this.cenaBiletu = 20.0; // 5
 }

 public Film(String tytul) { // 2
  this.tytul = tytul;
  this.rezyser = "<brak rezysera>"; // 5
  this.cenaBiletu = 20.0; // 5
 }

 public Film(String tytul, String rezyser) { // 3
  this.tytul = tytul;
  this.rezyser = rezyser;
  this.cenaBiletu = 20.0; // 5
 }

 public Film(String tytul, String rezyser, double cenaBiletu) { // 4
  this.tytul = tytul;
  this.rezyser = rezyser;
  this.cenaBiletu = cenaBiletu;
 }
}

Klasa Film ma cztery konstruktory (1) (2) (3) (4) – pozwalają one na ustawienie pewnych pól, przesyłając ich wartości jako argumenty, a pozostałe inicjalizują wartościami domyślnymi (5). Mamy więc cztery sposoby na utworzenie obiektu klasy Film:

Film tajemniczyFilm = new Film();
Film rambo = new Film("Rambo");
Film zrodlo = new Film("Zrodlo", "Darren Aronofsky");
Film cicheMiejsce = new Film("Ciche miejsce", "John Krasinski", 25.0);

Powyższy fragment kodu wykorzystuje każdy z czterech konstruktorów klasy Film.

Wróćmy do konstruktorów – widzimy w kodzie klasy Film, że wielokrotnie powtarzamy te same fragmenty kodu – każdy konstruktor inicjalizuje wszystkie pola tworzonego obiektu.

W poprzednich rozdziałach uczyliśmy się, że duplikacja kodu nie jest dobrą praktyką – na szczęście, w tym przypadku język Java udostępnia nam sposób na zwięźlejsze zapisanie kodu klasy Film.

Zamiast w każdym konstruktorze ustawiać wszystkie pola, możemy oddelegować ustawienie ich innemu konstruktorowi tej samej klasy – wywołamy go jak każdą inną metodę, podając argumenty.

Aby wywołać z konstruktora inny konstruktor, korzystamy z poznanego już słowa kluczowego this, po którym następują nawiasy i ewentualne argumenty – spójrzmy na drugą wersję klasy Film:

Nazwa klasy: Film.java
public class Film {
 private String tytul;
 private String rezyser;
 private double cenaBiletu;

 public Film() {
  this("<nienazwany film>", "<brak rezysera>", 20.0); // 1
 }

 public Film(String tytul) {
  this(tytul, "<brak rezysera>", 20.0); // 2
 }

 public Film(String tytul, String rezyser) {
  this(tytul, rezyser, 20.0); // 3
 }

 public Film(String tytul, String rezyser, double cenaBiletu) { // 4
  this.tytul = tytul;
  this.rezyser = rezyser;
  this.cenaBiletu = cenaBiletu;
 }
}

W każdym z konstruktorów (1) (2) (3), poza czwartym, skorzystaliśmy z możliwości wywołania innego konstruktora – konstruktorem, który wywołujemy, jest czwarty konstruktor (4), który inicjalizuje wszystkie pola tworzonego obiektu przesłanymi do niego argumentami. Każdy z pozostałych konstruktorów wywołuje go z odpowiednimi wartościami – część wartości pochodzi z argumentów tych konstruktorów, a cześć ustawiamy "na sztywno" jako wartości domyślne. W ten sposób skróciliśmy znacząco kod.

Istnieją dwie zasady odnośnie wywoływania innych konstruktorów:

 1. Możemy wywołać tylko jeden inny konstruktor z danego konstruktora (chociaż możemy z wywoływanego konstruktora wywołać kolejny).
 2. Wywołanie innego konstruktora musi być pierwszą instrukcją w danym konstruktorze (poza komentarzami).

Spójrzmy najpierw na punkt 1 – poniższy kod spowodowałby błąd kompilacji:

public Film() {
 this("<nienazwany film>", "<brak rezysera>", 20.0);
 // blad kompilacji! nie mozemy wywolac kolejnego konstruktora
 this("<nienazwany film>");
}

Jednakże moglibyśmy zapisać konstruktory naszej klasy Film w następujący, poprawny sposób:

public Film() {
 this("<nienazwany film>"); // 1
}

public Film(String tytul) {
 this(tytul, "<brak rezysera>"); // 2
}

public Film(String tytul, String rezyser) {
 this(tytul, rezyser, 20.0); // 3
}

public Film(String tytul, String rezyser, double cenaBiletu) { // 4
 this.tytul = tytul;
 this.rezyser = rezyser;
 this.cenaBiletu = cenaBiletu;
}

W tym (poprawnie działającym) przypadku pierwszy (1) konstruktor wywołuje drugi (2), drugi korzysta z trzeciego (3), który, finalnie, używa konstruktora czwartego (4).

Druga zasada wspominała o kolejności instrukcji – wywołanie innego konstruktora musi być zawsze pierwszą instrukcją w konstruktorze – poniższy przykład zakończy się błędem kompilacji:

public Film() {
 // blad kompilacji! wywolanie innego konstruktora, o ile jest on 
 // uzywany, musi byc pierwsza instrukcja konstruktora
 System.out.println("Wywolales konstruktor bezargumentowy!");
 this("<nienazwany film>", "<brak rezysera>", 20.0);
}

Błąd kompilacji, który zobaczymy, to:

Film.java:8: error: call to this must be first statement in constructor this("", "", 20.0); ^ 1 error

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by nasze konstruktory zawierały instrukcje po wywołaniu innego konstruktora, na przykład:

public Film() {
 // tym razem kod jest poprawny – po wywolaniu innego konstruktora,
 // ten konstruktor moze zawierac inne instrukcje
 this("<nienazwany film>", "<brak rezysera>", 20.0);
 System.out.println("Wywolales konstruktor bezargumentowy!");
}

Inicjalizacja pól finalnych w konstruktorach

W rozdziale trzecim "Zmienne" nauczyliśmy się, czym są stałe i jak je definiować.

Stałe to takie zmienne, którym wartość nadajemy tylko raz i nie możemy kolejny raz przypisać im wartości. Stałe definiujemy poprzedzając ich nazwę słowem kluczowym final:

final double LICZBA_PI = 3.14;
final String PONIEDZIALEK = "Poniedzialek";

// blad kompilacji!
// error: cannot assign a value to final variable LICZBA_PI
LICZBA_PI = 5;

// blad kompilacji!
// error: cannot assign a value to final variable PONIEDZIALEK
PONIEDZIALEK = "Piatek";

Po zainicjalizowaniu stałych LICZBA_PI oraz PONIEDZIALEK, wszelkie próby nadania im nowej wartości kończą się przytoczonym powyżej błędem kompilacji.

Pola klas także mogą być stałe – po nadaniu im raz wartości, zachowają ją i nie będziemy mogli przypisać im innej wartości – spójrzmy na poniższy przykład:

Nazwa pliku: Pojazd.java
public class Pojazd {
 private final String marka; // 1
 private final String numerRejestracyjny; // 2
 private final int rokProdukcji; // 3

 public String toString() {
  return "Pojazd marki " + marka +
    ", numer rejestracjny " + numerRejestracyjny +
    ", wyprodukowany w " + rokProdukcji + " roku.";
 }

 public String getMarka() {
  return marka;
 }

 public String getNumerRejestracyjny() {
  return numerRejestracyjny;
 }

 public int getRokProdukcji() {
  return rokProdukcji;
 }
}

Nasza klasa zawiera:

 • trzy stałe pola: marka (1), numerRejestracyjny (2), oraz rokProdukcji (3),
 • metodę toString,
 • po jednym getterze na każde pole,
 • domyślny konstruktor, który zostanie dla nas automatycznie wygenerowany z racji tego, że sami nie dostarczyliśmy dla klasy Pojazd żadnego konstruktora.
Zauważmy, że nasza klasa nie ma setterów – nie miałyby sensu, skoro wszystkie pola klasy Pojazd są stałe.

Pytanie: czy powyższa klasa skompiluje się poprawnie?

Spróbujmy:

Pojazd.java:2: error: variable marka not initialized in the default constructor private final String marka; ^ Pojazd.java:3: error: variable numerRejestracyjny not initialized in the default constructor private final String numerRejestracyjny; ^ Pojazd.java:4: error: variable rokProdukcji not initialized in the default constructor private final int rokProdukcji; ^ 3 errors

Próba kompilacji zakończyła się błędami – kompilator protestuje, ponieważ nigdzie w naszej klasie nie inicjalizujemy stałych pól tej klasy. Moglibyśmy zmienić kod klasy na następujący:

public class Pojazd {
 private final String marka = "Toyota";
 private final String numerRejestracyjny = "123456";
 private final int rokProdukcji = 1997;

 // gettery i metoda toString zostaly pominiete
}

W tej wersji klasy Pojazd przypisujemy do stałych pól klasy Pojazd pewne wartości – powyższa klasa skompiluje się bez problemów.

Problem jednak nadal występuje, ponieważ.. klasa Pojazd jest nieużywalna, o ile nie zakładamy, że wszystkie pojazdy, jakie kiedykolwiek będziemy potrzebowali, będą Toyotami z numerem rejestracyjnym 123456, wyprodukowanymi w roku 1997.

W tej chwili wszystkie obiekty klasy Pojazd, jakie byśmy utworzyli, miałyby takie same wartości przypisane do każdego pola – wszystkie te pola są stałe i raz po przypisaniu im wartości nie możemy już nadać im innej wartości.

Aby rozwiązać ten problem, możemy skorzystać z konstruktorów, ponieważ stałe pola, których nie zainicjalizujemy od razu wartością, możemy jeszcze zainicjalizować w konstruktorach – spójrzmy na finalną wersję klasy Pojazd:

Nazwa pliku: Pojazd.java
public class Pojazd {
 private final String marka;
 private final String numerRejestracyjny;
 private final int rokProdukcji;

 // 1
 public Pojazd(String marka, String numerRejestracyjny, int rokProdukcji) {
  this.marka = marka; // 2
  this.numerRejestracyjny = numerRejestracyjny; // 3
  this.rokProdukcji = rokProdukcji; // 4
 }

 public String toString() {
  return "Pojazd marki " + marka +
    ", numer rejestracjny " + numerRejestracyjny +
    ", wyprodukowany w " + getRokProdukcji() + " roku.";
 }

 public String getMarka() {
  return marka;
 }

 public String getNumerRejestracyjny() {
  return numerRejestracyjny;
 }

 public int getRokProdukcji() {
  return rokProdukcji;
 }
}

Do klasy Pojazd dodaliśmy konstruktor (1), który przyjmuje trzy argumenty – wartości tych argumentów użyjemy do zainicjalizowania stałych pól tworzonego obiektu. Będą to, odpowiednio, pola marka (2), numerRejestracyjny (3), oraz rokProdukcji (4).

Powyższy kod kompiluje się bez błędów – co prawda nie nadajemy stałym polom od razu wartości w liniach, w których je definiujemy, ale robimy to w konstruktorze – kompilator analizując kod naszej klasy wie, że nie ma możliwości na utworzenie obiektu klasy Pojazd, który miałby niezainicjalizowane stałe pola – pola, które muszą być zainicjalizowane. Wszystkie obiekty tworzone będą za pomocą konstruktora, który te wszystkie stałe pola uzupełnia wartościami.

A gdybyśmy dodali jeszcze jeden konstruktor, który inicjalizowałby tylko dwa z trzech stałych pól? Na przykład, załóżmy, że do klasy Pojazd dodajemy jeszcze jeden, następujący konstruktor:

public Pojazd(String marka, String numerRejestracyjny) {
 this.marka = marka;
 this.numerRejestracyjny = numerRejestracyjny;
}

Gdybyśmy teraz spróbowali skompilować klasę Pojazd, to zobaczylibyśmy ponownie błąd o potencjalnym brak inicjalizacji pola rokProdukcji:

Pojazd.java:9: error: variable rokProdukcji might not have been initialized } ^ 1 error

Błąd wynika z faktu, że tym razem istnieje sposób na utworzenie obiektu klasy Pojazd, który miałby niezainicjalizowane, stałe pole – kompilator wychwycił ten problem i zasygnalizował go powyższym błędem już na etapie kompilacji.

Spójrzmy jeszcze na wykorzystanie (poprawnej) wersji klasy Pojazd:

Pojazd motor = new Pojazd("Harley", "978654", 2017);
Pojazd samochod = new Pojazd("Toyota", "123456", 1997);

System.out.println(motor);
System.out.println(samochod);

Wynik na ekranie:

Pojazd marki Harley, numer rejestracjny 978654, wyprodukowany w 2017 roku. Pojazd marki Toyota, numer rejestracjny 123456, wyprodukowany w 1997 roku.
Zgodnie z konwencją, stałe zazwyczaj zapisujemy wielkimi literami ze słowami rozdzielonymi znakami podkreślenia. Ta konwencja dotyczy stałych, które mają niezmienne, w pewien sposób uniwersalne wartości, jak na przykład liczba Pi.
W przypadku pól klas nie stosujemy tej konwencji – pola klas definiujemy jako final, by zapobiec potencjalnemu przypisaniu do pola klasy innej wartości, lecz sama wartość, jako taka, nie musi stanowić uniwersalnej, stałej wartości – dlatego stałych pól w klasie Pojazd nie nazywaliśmy wielkimi literami, lecz, tak jak zawsze, używając camelCase'a.

Prywatne konstruktory

Konstruktory nie muszą być publiczne – możemy napisać klasę, która będzie zawierała prywatny konstruktor:

Nazwa pliku: Powitanie.java
public class Powitanie {
 private Powitanie() {

 }

 public void powitaj(String imie) {
  System.out.println("Witaj " + imie);
 }
}

Zauważ, że klasa Powitanie posiada jeden konstruktor, który jest prywatny. Jeżeli spróbujemy utworzyć obiekt tej klasy, to kompilator zgłosi błąd:

Nazwa pliku: UzywaniePowitania.java
public class UzywaniePowitania {
 public static void main(String[] args) {
  Powitanie powitanie = new Powitanie();
 }
}
UzywaniePowitania.java:3: error: Powitanie() has private access in Powitanie Powitanie powitanie = new Powitanie(); ^ 1 error

Kompilator nie zezwala na kompilację klasy UzywaniePowitania, ponieważ próbujemy w jej metodzie main utworzyć obiekt typu Powitanie, co jest niemożliwe – nie możemy w innej klasie odnieść się do prywatnego konstruktora klasy Powitanie.

Jaki jest zatem sens tworzenia prywatnych konstruktorów, skoro nie możemy z nich skorzystać?

Jest jedna klasa, która może użyć konstruktora, pomimo tego, że jest prywatny – jest to ta klasa, w której jest on zdefiniowany! W końcu do prywatnych pól i metod (a konstruktor to rodzaj specjalnej metody) mamy dostęp z wnętrza klasy, w której są one zdefiniowane:

Nazwa pliku: Powitanie.java
public class Powitanie {
 public static final Powitanie INSTANCE = new Powitanie();

 private Powitanie() {
 }

 public void powitaj(String imie) {
  System.out.println("Witaj " + imie);
 }
}

Do klasy Powitanie dodałem nowe pole statyczne o nazwie INSTANCE, które jest typu Powitanie.

Pola i metody statyczne są wspólne dla wszystkie obiektów danej klasy – przeznaczyłem na ich omówienie jeden z kolejnych podrozdziałów. Możemy się do nich odnosić za pomocą nazwy klasy, w której są zdefiniowane.

Zauważ, że wywołujemy prywatny konstruktor w celu utworzenia obiektu klasy Powitanie:

public static final Powitanie INSTANCE = new Powitanie();

Kod klasy Powitanie, zapisany w ten sposób, powoduje, że istnieje tylko jeden obiekt tej klasy – ten utworzony w powyższej linii. Jeżeli inne klasy będą chciały korzystać z klasy Powitanie, to będę musiały używać tego jednego, konkretnego obiektu, ponieważ nie będą mogły utworzyć nowych obiektów tej klasy ze względu na prywatny konstruktor. Jest to wzorzec projektowy o nazwie Singleton.

Wzorce projektowe to opisane sposoby na zaimplementowanie w kodzie źródłowym rozwiązania pewnego problemu. W przypadku wzorca Singleton, celem jest posiadanie klasy, która używana jest przez inne klasy za pomocą dokładnie jednej instancji (jednego obiektu) tej klasy. Stosując prywatny konstruktor uniemożliwiamy innym klasom na tworzenie obiektów tego typu, a dostarczając jeden publiczny obiekt, utworzony przez tę klasę, zapewniamy, że wszystkie inne klasy będą musiały z niego korzystać:

Nazwa pliku: UzywaniePowitania.java
public class UzywaniePowitania {
 public static void main(String[] args) {
  Powitanie powitanie = Powitanie.INSTANCE;

  powitanie.powitaj("Bonifacy");
 }
}
Witaj Bonifacy

Jest to jedno z zastosowań prywatnych konstruktorów. Ponadto, moglibyśmy napisać klasę, która będzie zawierała zarówno konstruktory publiczne, jak i prywatne. Publiczne konstruktory byłyby używane spoza tej klasy, a prywatne byłyby do użytku wewnętrznego.

Innym przykładem jest użycie konstruktorów prywatnych w klasach, które stosują wzorzec projektowy „Builder”. Służy on do utworzenia obiektu klasy w taki sposób, aby sprowadzało się ono do wywołania kilku metod, za pomocą których ustawimy pola skojarzone z obiektem danej klasy. Gdy ustawimy wszystkie pola, wywołujemy metodę build „obiektu-buildera”, która zwraca utworzony obiekt. Więcej o tym wzorcu opowiem Ci w przyszłości w rozdziale o klasach zagnieżdżonych.

Klasy, które posiadają jedynie prywatne konstruktory, nie mogą być rozszerzane, tzn. inna klasa nie może po nich dziedziczyć. Wyjątkiem od tej reguły są klasy zagnieżdżone, które będą tematem jednego z rozdziałów w przyszłości, natomiast dziedziczenie jest tematem rozdziału dziesiątego.

Podsumowanie

 • Konstruktory to specjalny rodzaj metod, które służą do inicjalizacji obiektów klasy.
 • Konstruktory mają dwie cechy specjalne, które wyróżniają je na tle innych metod:
  • nazwy konstruktorów są zawsze takie same, jak nazwa klasy – konstruktor klasy Produkt będzie nazywał się Produkt,
  • konstruktory nie zwracają żadnej wartości (nie stosujemy nawet void) – podczas definiowania konstruktora omijamy zwracany typ.
 • Poniższa klasa Produkt posiada jeden publiczny konstruktor (1), który nie ma zwracanego typu (nie zostało użyte nawet słowo void). Nazwa jest taka sama, jak nazwa klasy:
  public class Produkt {
   private double cena;
   private String nazwa;
  
   public Produkt(double cena, String nazwa) { // 1
    this.cena = cena;
    this.nazwa = nazwa;
   }
  
   public String toString() {
    return "Produkt o nazwie " + nazwa + " kosztuje " + cena;
   }
  }
  
 • Użycie konstruktora (1) i wynik działania poniższego kodu:
  Produkt papryka = new Produkt(5.0, "Papryka"); // 1
  
  System.out.println(papryka);
  
  Produkt o nazwie Papryka kosztuje 5.0
 • Każda klasa, którą napiszemy w języku Java, ma konstruktor – niezależnie od tego, czy go napiszemy, czy nie – taki konstruktor nazywamy domyślnym.
 • Konstruktor domyślny jest dla nas generowany automatycznie przez kompilator w przypadku, gdy my, jako autorzy klasy, nie dostarczymy sami konstruktora dla tej klasy.
 • Konstruktor domyślny:
  • nie przyjmuje żadnych argumentów,
  • nie wykonuje żadnych instrukcji – jego ciało jest puste,
  • występuje tylko w tych klasach, w których nie został zdefiniowany żaden konstruktor przez programistę.
 • Poniższa, pusta klasa, posiada konstruktor domyślny:
  public class PustaKlasaZDomyslnymKonstruktorem {
  
  }
  
  Ponieważ konstruktor domyślny będzie automatycznie wygenerowany, możemy napisać:
  PustaKlasaZDomyslnymKonstruktorem obiekt = new PustaKlasaZDomyslnymKonstruktorem();
  
 • Klasy mogą mieć wiele konstruktorów – muszą się one jednak różnić liczbą, typem, lub kolejnością argumentów.
 • Z konstruktora możemy wywołać inny konstruktor tej samej klasy – w takim przypadku korzystamy z poznanego już słowa kluczowego this, po którym następują nawiasy i ewentualne argumenty:
public class Film {
 private String tytul;
 private String rezyser;
 private double cenaBiletu;

 public Film() {
  this("<nienazwany film>", "<brak rezysera>", 20.0); // 1
 }

 public Film(String tytul) {
  this(tytul, "<brak rezysera>", 20.0); // 2
 }

 public Film(String tytul, String rezyser) {
  this(tytul, rezyser, 20.0); // 3
 }

 public Film(String tytul, String rezyser, double cenaBiletu) { // 4
  this.tytul = tytul;
  this.rezyser = rezyser;
  this.cenaBiletu = cenaBiletu;
 }
}
 • Istnieją dwie zasady odnośnie wywoływania innych konstruktorów:
  • Możemy wywołać tylko jeden inny konstruktor z danego konstruktora (chociaż możemy z wywoływanego konstruktora wywołać kolejny):
   public Film() {
    this("<nienazwany film>", "<brak rezysera>", 20.0);
    // blad kompilacji! nie mozemy wywolac kolejnego konstruktora
    this("<nienazwany film>");
   }
   
  • Wywołanie innego konstruktora musi być pierwszą instrukcją w danym konstruktorze (poza komentarzami):
   public Film() {
    // blad kompilacji! wywolanie innego konstruktora, o ile jest on 
    // uzywany, musi byc pierwsza instrukcja konstruktora
    System.out.println("Wywolales konstruktor bezargumentowy!");
    this("<nienazwany film>", "<brak rezysera>", 20.0);
   }
   
 • Pola klas mogą być stałe, tzn. zdefiniowane z modyfikatorem final – raz po przypisaniu im wartości nie będziemy już mogli nadać im innej wartości.
 • Pola final możemy zainicjalizować w konstruktorach:
  public class Pojazd {
   private final String marka;
   private final String numerRejestracyjny;
   private final int rokProdukcji;
  
   public Pojazd(String marka, String numerRejestracyjny, int rokProdukcji) {
    this.marka = marka;
    this.numerRejestracyjny = numerRejestracyjny;
    this.rokProdukcji = rokProdukcji;
   }
  
   // gettery zostaly pominiete
  }
  
 • Gdybyśmy dodali jeszcze jeden konstruktor, który inicjalizowałby tylko dwa z trzech stałych pól (taki, jak poniżej), to kod powyższej klasy Pojazd przestałby się kompilować:
  public Pojazd(String marka, String numerRejestracyjny) {
    this.marka = marka;
    this.numerRejestracyjny = numerRejestracyjny;
  }
  
  Pojazd.java:9: error: variable rokProdukcji might not have been initialized } ^ 1 error
 • Błąd wynika z faktu, że istnieje teraz sposób na utworzenie obiektu klasy Pojazd, który miałby niezainicjalizowane, stałe pole – kompilator wychwycił ten problem i zasygnalizował go powyższym błędem na etapie kompilacji.
 • Pola final, o ile nie są uniwersalnymi stałymi z punktu widzenia naszego programu, nazywamy tak jak inne zmienne, czyli korzystając z konwencji camelCase. Stałe, które wyznaczają pewną niezmienną wartość, jak na przykład liczba Pi, nazywamy wielkimi literami z podkreśleniem jako separator słów, np. LICZBA_PI.
 • Konstruktory mogą być prywatne – przydaje się to w przypadku wzorców projektowych, takich jak Singleton oraz Builder. Konstruktory prywatne mogą być używane przez klasy, w których zostały zdefiniowane.

Pytania

 1. Do czego służą konstruktory?
 2. Czy każda klasa posiada konstruktor?
 3. Jak zdefiniować konstruktor?
 4. Czym jest konstruktor domyślny i kiedy jest definiowany?
 5. Czy klasa może mieć wiele konstruktorów?
 6. Jak z jednego konstruktora wywołać inny konstruktor?
 7. Jaki warunek musi spełniać wywołanie jednego konstruktora z drugiego konstruktora?
 8. Jaki będzie wynik kompilacji i uruchomienia poniższego kodu?
  public class PytanieKonstruktor {
   private int x;
  
   public PytanieKonstruktor(int x) {
    this.x = x;
   }
  
   public void setX(int x) {
    this.x = x;
   }
  
   public String toString() {
    return "x = " + x;
   }
  
   public static void main(String[] args) {
    PytanieKonstruktor o = new PytanieKonstruktor();
  
    System.out.println(o);
   }
  }
  
 9. Ile konstruktorów posiada poniższa klasa?
  public class PytanieKonstruktor {
   private int pewnePole;
  }
  
 10. Czy poniższa klasa ma domyślny konstruktor?
  public class PytanieKonstruktor {
   private int pewnePole;
    
   public PytanieKonstruktor() {
  
   }
  }
  
 11. Jaki będzie wynik kompilacji i uruchomienia poniższej klasy?
  public class PytanieKonstruktor {
   private final int liczba;
   private final String nazwa;
  
   public PytanieKonstruktor(int liczba) {
    this.liczba = liczba;
   }
  
   public PytanieKonstruktor(int liczba, String nazwa) {
    this.liczba = liczba;
    this.nazwa = nazwa;
   }
  
   public static void main(String[] args) {
    PytanieKonstruktor o = new PytanieKonstruktor(10, "Tekst");
   }
  }
  
 12. Jaki będzie wynik kompilacji i uruchomienia poniższej klasy?
  public class PytanieKonstruktor {
   private final int liczba;
  
   public PytanieKonstruktor() {
    System.out.println("Wywolano konstruktor bez argumentow.");
    this(0);
   }
  
   public PytanieKonstruktor(int liczba) {
    this.liczba = liczba;
   }
  
   public static void main(String[] args) {
    PytanieKonstruktor o = new PytanieKonstruktor(10);
   }
  }
  
 13. Jaki będzie wynik kompilacji i uruchomienia poniższej klasy?
  public class PytanieKonstruktor {
   private final int liczba;
   private final String nazwa;
  
   public PytanieKonstruktor(int liczba) {
    this(liczba, "brak nazwy");
    this.liczba = liczba;
   }
  
   public PytanieKonstruktor(int liczba, String nazwa) {
    this.liczba = liczba;
    this.nazwa = nazwa;
   }
  
   public static void main(String[] args) {
    PytanieKonstruktor o = new PytanieKonstruktor(10, "Tekst");
   }
  }
  
 14. Jaki będzie wynik kompilacji i uruchomienia poniższej klasy?
  public class PytanieKonstruktor {
   private int x;
  
   public void PytanieKonstruktor(int x) {
    this.x = x;
   }
  
   public String toString() {
    return "x = " + x;
   }
  
   public static void main(String[] args) {
    PytanieKonstruktor o = new PytanieKonstruktor();
  
    System.out.println(o);
   }
  }
  
 15. Jaki będzie wynik kompilacji i uruchomienia poniższej klasy?
  public class PytanieKonstruktor {
   private int x;
  
   public Pytaniekonstruktor(int x) {
    this.x = x;
   }
  
   public String toString() {
    return "x = " + x;
   }
  
   public static void main(String[] args) {
    PytanieKonstruktor o = new PytanieKonstruktor();
  
    System.out.println(o);
   }
  }
  
 16. Jaki będzie wynik kompilacji i uruchomienia poniższej klasy?
  public class PytanieKonstruktor {
   private int x;
  
   public PytanieKonstruktor() {
    x = 10;
   }
  
   public PytanieKonstruktor(int x) {
    x = x;
   }
  
   public String toString() {
    return "x = " + x;
   }
  
   public static void main(String[] args) {
    PytanieKonstruktor o1 = new PytanieKonstruktor();
    PytanieKonstruktor o2 = new PytanieKonstruktor(20);
  
    System.out.println(o1);
    System.out.println(o2);
   }
  }
  

Odpowiedzi do pytań

Zadania

Klasa Adres

Napisz klasę Adres, która będzie miała następujące pola:

 • miejscowosc typu String,
 • kodPocztowy typu String,
 • nazwaUlicy typu String,
 • nrDomu typu int.

Do klasy Adres dodaj:

 • konstruktor, który będzie inicjalizował wszystkie pola obiektów tej klasy,
 • metodę toString.

Klasa Osoba z konstruktorem

Napisz klasę Osoba, która będzie miała następujące pola:

 • imie typu String,
 • nazwisko typu String,
 • stały (final) rokUrodzenia typu int,
 • adres typu Adres, który został utworzony w ramach poprzedniego zadania (Klasa Adres).

Napisz dwa konstruktory dla klasy Osoba:

 • pierwszy powinien przyjmować argumenty dla pól imie, nazwisko, rokUrodzenia, oraz adres,
 • drugi powinien przyjmować argumenty dla pól imie, nazwisko, rokUrodzenia, a także wartości wymagane przez konstruktor klasy Adres (miejscowosc, kodPocztowy, nazwaUlicy, oraz nrDomu). Ten konstruktor będzie przyjmował 7 argumentów. W ciele konstruktora utwórz nowy obiekt typu Adres (na podstawie otrzymanych argumentów) i przypisz go do pola adres tworzonego obiektu klasy Osoba.

Dodaj do klasy Osoba metodę toString oraz main. Utwórz po jednym obiekcie klasy Osoba korzystając z każdego z dostępnych konstruktorów i wypisz je na ekran.

Rozwiązania do zadań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.