Rozdział 9 - Klasy - Podsumowanie i pytania – typy prymitywne i referencyjne, modyfikatory dostępu

Typy prymitywne i referencyjne

 • W Javie występują dwa rodzaje typów:
  • typy prymitywneboolean, byte, short, int, long, float, double, oraz char. Są to elementy budujące, z których składają się typy złożone.
  • typy referencyjne – są to typy złożone, tworzone przez programistów poprzez pisanie klas, jak na przykład Samochod lub String. Do typów złożonych zaliczają się także tablice.
 • Zmienne typów prymitywnych przechowują w pamięci konkretne wartości, natomiast zmienne typu referencyjnego – przechowują adresy obiektów w pamięci:
  int a = 10;
  boolean b = true;
  
  String powitanie = "Witajcie!";
  double[] rzeczywiste = new double[5];
  
Wskazanie na obiekty w pamieci przez zmienne typu zlozonego
 • Zmienne typów referencyjnych to nie obiekty – to adresy obiektów. Gdy przypisujemy do jednej zmiennej typu referencyjnego wartość innej zmiennej typu referencyjnego, to kopiujemy adres obiektu docelowego, a nie obiekt docelowy:
  Samochod pierwszySamochod = new Samochod(); // 1
  pierwszySamochod.ustawKolor("Czerwony");
  pierwszySamochod.ustawPredkosc(80);
  
  Samochod drugiSamochod = pierwszySamochod;
  drugiSamochod.ustawKolor("Bialy");
  
  System.out.println(pierwszySamochod);
  System.out.println(drugiSamochod);
  
  Wynikiem działania programu jest:
  Jestem samochodem! Moj kolor to Bialy, jade z predkoscia 80 Jestem samochodem! Moj kolor to Bialy, jade z predkoscia 80
 • Powyżej mamy jeden obiekt typu Samochod (utworzony w linii (1) za pomocą słowa kluczowego new) oraz dwie zmienne, które na niego wskazują:
Dwie zmienne typu zlozonego wskazuja na jeden obiekt w pamieci
 • Innymi słowy – poniższa linijka nie powoduje stworzenia kopii obiektu typu Samochod:
  Samochod drugiSamochod = pierwszySamochod;
  
  lecz przepisanie (skopiowanie) adresu obiektu, na który zmienna po prawej stronie operatora przypisania = wskazuje.
 • Pamiętajmy: zmienne typów referencyjnych (klas) oraz zmienne tablicowe przechowują adresy obiektów tych klas i tablic.
 • Zmienne typu złożonego, w przeciwieństwie do zmiennych typu prymitywnego, tworzymy za pomocą słowa kluczowego new:
  Samochod pierwszySamochod = new Samochod();
  
 • Tworząc nowe obiekty typu String nie musimy (a nawet nie powinniśmy) używać słowa kluczowego new – wystarczy przypisać do zmiennej łańcuch tekstowy zawarty w cudzysłowach:
  String powitanie = "Witajcie!";
  
 • Tablice także są szczególne, ponieważ zamiast używać słowa kluczowego new, możemy użyć skróconego zapisu z użyciem nawiasów klamrowych, w których umieszczamy elementy tablicy. Rozmiar tablicy będzie wydedukowany na podstawie liczby podanych elementów:
  // oba sposoby na utworzenie tablicy sa poprawne
  double[] rzeczywiste = new double[5];
  double[] rzeczywiste2 = { 3.14, 5, -20.5 };
  

Typy prymitywne i referencyjne – pytania

 1. Jakie typy prymitywne są zdefiniowane w Javie?
 2. Czym są typy referencyjne (złożone)? Jak się je definiuje?
 3. Ile obiektów jest tworzonych w metodzie main poniższej klasy?
  public class PytanieZagadka {
   public int liczba;
   public int[] liczby;
  
   public static void main(String[] args) {
    PytanieZagadka zagadka = new PytanieZagadka();
  
    zagadka.liczba = 5;
    zagadka.liczby = new int[2];
  
    PytanieZagadka innaZagadka = zagadka;
   }
  }
  
 4. Który z poniższych zapisów jest niepoprawny i dlaczego?
  PytanieZagadka zagadka = PytanieZagadka();
  
  int[] tablica1 = new int[];
  
  String tekst = new String("Witajcie!");
  
  int[] tablica2 = [];
  
  String innyTekst = "Halo?!";
  
  int[] tablica3 = new int[] {1, 2};
  
  int[] tablica4 = {1, 2, 3};
  
  int[] tablica5 = new int[2] {1, 2};
  
 5. Jakie wartości zostaną wypisane na ekran?
  public class PytanieZagadka {
   public int liczba;
   public int[] liczby;
  
   public static void main(String[] args) {
    PytanieZagadka zagadka = new PytanieZagadka();
  
    zagadka.liczba = 5;
    zagadka.liczby = new int[2];
  
    PytanieZagadka innaZagadka = zagadka;
  
    int calkowita = zagadka.liczba;
    int[] tablica = innaZagadka.liczby;
  
    calkowita = 1;
    tablica[0] = 10;
    tablica[1] = 100;
  
    System.out.println(zagadka.liczba);
    System.out.println(zagadka.liczby[0]);
    System.out.println(innaZagadka.liczby[1]);
   }
  }
  

Odpowiedzi do pytań

Modyfikatory dostępu

 • Modyfikatory dostępu służą do ustawienia zakresu widoczności pól oraz metod klasy.
 • Modyfikatory dostępu pozwalają określić, jak będzie wyglądało użytkowanie klasy oraz kto, i w jakich okolicznościach, będzie mógł z pól i metod tej klasy korzystać.
 • W Javie istnieją cztery modyfikatory dostępu:
  • public,
  • protected,
  • domyślny (nie mający własnego słowa kluczowego),
  • private.
 • Gdy definiujemy pole (bądź metodę) z modyfikatorem public, to oznajmiamy, że to pole (lub metoda) jest dostępne dla całego "zewnętrznego świata" – każdy może się do takiego pola odnieść i wywołać taką metodę.
 • Pola i metody zdefiniowane z modyfikatorem public to pola i metody publiczne.
 • Używając modyfikatora private, możemy zdefiniować, że pola i metody nie mają być dostępne poza klasą – mają one być prywatne. Dostęp powinien być możliwy jedynie z poziomu tejże klasy i tylko ona powinna móc tymi polami i metodami zarządzać.
 • Modyfikatory dostępu regulują dostęp do pól i metod klas, gdy odnosimy się do nich z innych klas.
 • Gdy korzystamy z obiektu danej klasy w inne klasie, to do pól i metod publicznych możemy odnieść się bezpośrednio (1) (2) (3):
  public class Ksiazka {
   public String tytul; // 1
   public String autor; // 2
  
   private double cena;
  
   public void ustawCene(double nowaCena) { // 3
    if (czyCenaJestPoprawna(nowaCena)) {
     cena = nowaCena;
    } else {
     System.out.println(
       "Cena " + nowaCena + " jest nieprawidlowa!"
     );
    }
   }
  
   private boolean czyCenaJestPoprawna(double cenaDoSprawdzenia) {
    return cenaDoSprawdzenia > 0;
   }
  }
  
  public class Ksiegarnia {
   public static void main(String[] args) {
    Ksiazka lokomotywa = new Ksiazka();
  
    lokomotywa.tytul = "Lokomotywa"; // 1
    lokomotywa.autor = "Julian Tuwim"; // 2
    lokomotywa.ustawCene(29.99); // 3
  
    System.out.println(lokomotywa);
   }
  }
  
 • Jeżeli spróbujemy odnieść się do pól prywatnych, to kod w ogóle się nie skompiluje:
  lokomotywa.cena = -10; // pole prywatne!
  lokomotywa.czyCenaJestPoprawna(0); // metoda prywatna!
  
  Kompilacja powyższego kodu (fragmentu metody main klasy Ksiegarnia) zakończyłaby się następującym błędem:
  Ksiegarnia.java:13: error: cena has private access in Ksiazka lokomotywa.cena = -10; ^ Ksiegarnia.java:14: error: czyCenaJestPoprawna(double) has private access in Ksiazka lokomotywa.czyCenaJestPoprawna(0); ^ 2 errors
 • Korzystanie z prywatnych pól i metod spoza klasy jest zabronione, ale w ramach klasy, w której te pola i metody są zdefiniowane, możemy się do takich pól odnosić:
  public class Ksiazka {
   public String tytul;
   public String autor;
  
   private double cena;
  
   public boolean czyTakaSamaCena(Ksiazka innaKsiazka) {
    // poprawne odniesienie do prywatnego pola
    return cena != innaKsiazka.cena;
   }
  
   // definicje metod ustawCene oraz czyCenaJestPoprawna
   // zostaly pominiete
  }
  
  Powyższy kod działa poprawnie pomimo, że odnosimy się w metodzie czyTakaSamaCena do prywatnego pola cena obiektu innaKsiazka, ponieważ odnosimy się do tego pola z kontekstu klasy Ksiazka, która jest typem obiektu innaKsiazka.
 • Czy nie moglibyśmy ustawić wszystkich pól w naszych klasach jako publiczne? Moglibyśmy, ale nie jest to dobry pomysł.
  1. Jeżeli udostępnimy prywatne pola klasy, to nie będziemy w stanie zapewnić ich poprawnej wartości – każdy będzie mógł zmienić np. pole cena obiektu klasy Ksiazka na wartość ujemną.
  2. Jeżeli udostępnimy prywatne metody klasy, to każdy będzie mógł z nich korzystać – wszelkie zmiany wprowadzane do metody będą musiały brać pod uwagę, że być może jest ona używana w setkach innych klas – każda zmiana może potencjalnie spowodować, że inne fragmenty kodu, zależne od tej metody, przestaną działać.
 • Użycie modyfikatora private chroni nas przed potencjalnymi, niechcianymi zmiana pól prywatnych, a także korzystania z prywatnych metod, które są własnością klasy i nie powinny być stosowane przez inne klasy.
 • Zasady dotyczące używania modyfikatorów dostępu public i private:
  1. Wszystkie pola klas powinny być prywatne.
  2. Wszystkie metody, które są używane wewnętrznie przez klasę, powinny być prywatne.
  3. Tylko metody, z których mają korzystać użytkownicy klas, mogą być publiczne.
 • Nasze klasy powinny udostępniać tak mało ze swoich pól (czyli żadnych, zgodnie z regułą numer 1), jak to możliwe, oraz tylko te metody, które są wymagane, by nasze klasy spełniały swoje zadania (były używalne przez inne części naszego programu).
 • Podejście do tworzenia klas, w którym ukrywamy przed użytkownikami tych klas ich wewnętrzną implementację, nazywamy enkapsulacją.

Modyfikatory dostępu – pytania

 1. Do czego służą modyfikatory dostępu w Javie?
 2. Czy modyfikatory dostępu można używać tylko podczas definicji pól klasy?
 3. Czym różnią się modyfikatory public i private?
 4. Kto ma dostęp do prywatnych pól i metod klasy?
 5. Czy moglibyśmy wszystkie pola i metody zawsze definiować z dostępem public? Jeżeli tak, to czy jest to dobry pomysł?
 6. Czy poniższy kod się skompiluje?
  public class KlasaZagadka {
   private int liczba;
  
   public static void main(String[] args) {
    KlasaZagadka obiekt = new KlasaZagadka();
  
    obiekt.liczba = 5;
  
    System.out.println(obiekt.liczba);
   }
  }
  
 7. Mając następujące klasy, do jakich pól i metody typu Osoba mamy dostęp w miejscach zaznaczonych jako (1?) i (2?)?
  public class Osoba {
   public String nazwisko;
   private int wiek;
  
   public void ustawWiek(int wiekOsoby) {
    wiek = wiekOsoby;
   }
  
   public boolean czyWTymSamymWieku(Osoba innaOsoba) {
    // 1?
   }
  
   private void wypiszNazwisko() {
    System.out.println(nazwisko);
   }
  }
  
  public class UzycieTypuOsoba {
   public static void main(String[] args) {
    Osoba osoba = new Osoba();
    // 2?
   }
  }
  
 8. Czy poniższa klasa KlasaZagadka się skompiluje? Czy klasa UzycieZagadki się skompiluje?
  public class KlasaZagadka {
   private int liczba;
  }
  
  public class UzycieZagadki {
   public static void main(String[] args) {
    KlasaZagadka obiekt = new KlasaZagadka();
  
    obiekt.liczba = 5;
  
    System.out.println(obiekt.liczba);
   }
  }
  
 9. Jakie modyfikatory dostępu możemy, a jakie powinniśmy (i dlaczego), wstawić na miejsca znaków zapytania, aby kod był poprawny?
  public class InnaZagadka {
   ? int liczba;
  
   ? void ustawLiczbe(int wartosc) {
    liczba = tajnyAlgorytm(wartosc);
   }
  
   ? int tajnyAlgorytm(int x) {
    return (x + 2) * 11;
   }
  
   ? String toString() {
    return "Tajna liczba to " + liczba;
   }
  }
  
  public class UzycieInnejZagadki {
   public static void main(String[] args) {
    InnaZagadka obiekt = new InnaZagadka ();
  
    obiekt.ustawLiczbe(10);
  
    System.out.println(obiekt);
   }
  }
  

Odpowiedzi do pytań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.