Rozdział 9 - Klasy - Modyfikatory dostępu

Od samego początku nauki języka Java używaliśmy słowa kluczowego public – poprzedzało one nazwy naszych klas oraz metod. W rozdziale o klasach zaczęliśmy także używać słowa kluczowego private. W tym rozdziale dowiemy się, jakie jest ich znaczenie w odniesieniu do pól i metod klas.

W odniesieniu do klas możemy nie stosować public (chociaż dotąd zawsze tak robiliśmy w naszych programach). Jakie to słowo kluczowe ma znaczenie podczas definiowania klas dowiemy się pod koniec rozdziału o klasach.

Modyfikatory dostępu public oraz private

Słowa kluczowe public oraz private to modyfikatory dostępu.

Modyfikatory dostępu służą do ustawiania zakresu widoczności pól oraz metod klasy. Dzięki nim możemy określić, jak będzie wyglądało użytkowanie naszej klasy oraz kto, i w jakich okolicznościach, będzie mógł z pól i metod tej klasy korzystać.

W Javie istnieją cztery modyfikatory dostępu:

 • public
 • protected
 • domyślny
 • private

W tym rozdziale skupimy się na modyfikatorach public oraz private. O modyfikatorze domyślnym (który nie ma własnego słowa kluczowego) opowiemy sobie pod koniec rozdziału o klasach, a o modyfikatorze protected w rozdziale o dziedziczeniu.

Gdy definiujemy pole bądź metodę z modyfikatorem public, to oznajmiamy, że to pole lub metoda jest dostępne dla całego "zewnętrznego świata" – każdy może się do takiego pola odnieść i wywołać taką metodę. Mówimy wtedy, że pole lub metoda jest publiczne.

Z drugiej jednak strony, nasza klasa może zawierać także pola i metody, których nie chcemy udostępniać – mają one być prywatne dla naszej klasy – tylko z poziomu tej klasy powinniśmy móc tymi polami i metodami zarządzać. Takie pola i metody definiuje się korzystając z modyfikatora dostępu private.

Pytanie: wobec kogo stosowane są modyfikatory dostępu? Kogo mamy na myśli mówiąc "zewnętrzny świat"?

Modyfikatory dostępu regulują dostęp do pól i metod klas, gdy odnosimy się do nich z innych klas. Przejdziemy teraz przez kilka prostych przykładów, które wyjaśnią działanie modyfikatorów dostępu.

Modyfikatory public oraz private – przykład – klasa Ksiazka

Przykład będzie bazował na klasie Ksiazka – przyjrzyjmy się jej definicji:

Nazwa pliku: Ksiazka.java
public class Ksiazka {
 public String tytul; // 1
 public String autor; // 2

 private double cena; // 3

 public void ustawCene(double nowaCena) { // 4
  if (czyCenaJestPoprawna(nowaCena)) { // 5
   cena = nowaCena;
  } else {
   System.out.println("Cena " + nowaCena + " jest nieprawidlowa!");
  }
 }

 public String toString() { // 6
  return "Ksiazka o tytule " + tytul +
    ", ktorej autorem jest " + autor + ", kosztuje " + cena;
 }


 private boolean czyCenaJestPoprawna(double cenaDoSprawdzenia) { // 7
  return cenaDoSprawdzenia > 0;
 }
}

Klasa ta zawiera:

 • dwa publiczne pola tytul (1) oraz autor (2),
 • jedno prywatne pole cena (3),
 • dwie publiczne metody ustawCene (4) oraz toString (6),
 • jedną prywatną metodę czyCenaJestPoprawna (7).

Metoda ustawCene służy do ustawiania wartości pola cena. Nie chcieliśmy bezpośrednio udostępniać pola cena światu zewnętrznemu, ponieważ zawsze przed ustawieniem ceny chcemy sprawdzić, czy jest ona poprawna. Osiągamy to przez sprawdzenie poprawności ceny za pomocą prywatnej metody czyCenaJestPoprawna, z której korzystamy w metodzie ustawCene (5).

Znamy już znaczenie metody toString – zwraca ona tekstową reprezentację obiektu klasy Ksiazka. Prywatna metoda czyCenaJestPoprawna zwraca true, jeżeli podana cena jest większa od zera, a przeciwnym razie – false.

Użycie pól i metod publicznych klasy Ksiazka

Mając tak zdefiniowaną klasę Ksiazka, spójrzmy, jak możemy korzystać z jej pól i metod, biorąc pod uwagę modyfikatory dostępu, które zostały w niej użyte:

Nazwa pliku: Ksiegarnia.java
public class Ksiegarnia {
 public static void main(String[] args) {
  Ksiazka lokomotywa = new Ksiazka(); // 1

  lokomotywa.tytul = "Lokomotywa"; // 2
  lokomotywa.autor = "Julian Tuwim"; // 3
  lokomotywa.ustawCene(29.99); // 4

  System.out.println(lokomotywa); // 5
 }
}

Ten prosty przykład tworzy nowy obiekt klasy Ksiazka (1), a następnie, za pomocą kropki, odnosi się zarówno do pól tytul oraz autor obiektu lokomotywa, a także wywołuje metodę ustawCena.

Wiemy już, że aby wywołać metodę na rzecz pewnego obiektu, po nazwie tego obiektu piszemy kropkę, a następnie metodę, którą chcemy wywołać (4). W ten sam sposób możemy odnieść się do publicznych pól obiektu i przypisać im wartość, tak jak zrobilśmy to w powyższym przykładzie, nadając polom tytul oraz autor wartości, odpowiednio, "Lokomotywa" (2) oraz "Julian Tuwim" (3).

Na końcu program wypisuje na ekran tekstową reprezentację obiektu lokomotywa (jak wiemy, zostanie tutaj automatycznie użyta metoda toString). Na ekranie zobaczymy:

Ksiazka o tytule Lokomotywa, ktorej autorem jest Julian Tuwim, kosztuje 29.99

Jak widzimy, ustawione przez nas wartości w polach tytul oraz autor zostały zapamiętane w obiekcie lokomotywa.

Próba użycia pola i metody private klasy Ksiazka spoza tej klasy

Co by się stało, gdybyśmy spróbowali przypisać wartość do prywatnego pola cena lub wywołać prywatną metodę czyCenaJestPoprawna z klasy Ksiazka? Sprawdźmy:

public class Ksiegarnia {
 public static void main(String[] args) {
  Ksiazka lokomotywa = new Ksiazka();

  lokomotywa.tytul = "Lokomotywa";
  lokomotywa.autor = "Julian Tuwim";
  lokomotywa.ustawCene(29.99);

  System.out.println(lokomotywa);

  lokomotywa.cena = -10;
  lokomotywa.czyCenaJestPoprawna(0);
 }
}

Próba kompilacji powyższej wersji klasy Ksiegarnia kończy się błędem – kompilator wypisuje na ekran dwa znaleziony problemy:

Ksiegarnia.java:13: error: cena has private access in Ksiazka lokomotywa.cena = -10; ^ Ksiegarnia.java:14: error: czyCenaJestPoprawna(double) has private access in Ksiazka lokomotywa.czyCenaJestPoprawna(0); ^ 2 errors

Kompilator zaprotestował, ponieważ próbowaliśmy odnieść się do prywatnego pola i prywatnej metody klasy Ksiazka. Widzimy tutaj modyfikatory dostępu w akcji – w klasie Ksiazka zdefiniowaliśmy pole cena oraz metodę czyCenaJestPoprawna z użyciem modyfikatora private. To pole i metoda są więc prywatne dla klasy Ksiazka i nikt nie powinien mieć do nich dostępu spoza klasy Ksiazka.

Użycie modyfikatora private chroni nas przed potencjalnymi, niechcianymi zmianami pola cena w obiektach typu Ksiazka, a także korzystania z metody czyCenaJestPoprawna, która jest własnością klasy Ksiazka i nie powinna być stosowana przez inne klasy.

Dostęp do prywatnych pól oraz metod w klasie Ksiazka

Zauważmy jednak, że w klasie Ksiazka mamy dostęp zarówno do prywatnego pola cena, jak i do prywatnej metody czyCenaJestPoprawna – ma to oczywiście całkowity sens, ponieważ to właśnie klasa Ksiazka definiuje to pole i tę metodę, więc wewnątrz tej klasy mamy dostęp do jej prywatnych pól oraz metod.

Co by się jednak stało, gdyby klasa Ksiazka miała metodę, która jak argument przyjmowałaby obiekt tej samej klasy (tzn. obiekt klasy Ksiazka)? Czy moglibyśmy w tej metodzie odnieść się do prywatnych pól i metod?

Spójrzmy na omawiany powyżej przypadek – dodamy do klasy Ksiazka metodę, której argumentem będzie obiekt klasy Ksiazka:

Nazwa pliku: Ksiazka.java
public class Ksiazka {
 public String tytul;
 public String autor;

 private double cena;

 public boolean czyTakaSamaCena(Ksiazka innaKsiazka) {
  return cena != innaKsiazka.cena;
 }

 // definicje metod ustawCene, toString, oraz czyCenaJestPoprawna,
 // zostaly pominiete
}

Nowa metoda klasy Ksiazka o nazwie czyTakaSamaCena przyjmuje jako argument obiekt tej samej klasy – klasy Ksiazka. Wewnątrz tej metody próbujemy odnieść się do prywatnego pola cena obiektu innaKsiazka, by porównać jego cenę z wartością pola cena obiektu, na rzecz którego tę metodę wywołamy.

Pytanie: czy powyższy kod jest poprawny?

Tak – kod skompiluje się bez problemów i będzie działał zgodnie z założeniami – spójrzmy na przykład użycia nowej metody:

Nazwa pliku: Ksiegarnia.java
public class Ksiegarnia {
 public static void main(String[] args) {
  Ksiazka lokomotywa = new Ksiazka();
  lokomotywa.tytul = "Lokomotywa";
  lokomotywa.autor = "Julian Tuwim";
  lokomotywa.ustawCene(29.99);

  Ksiazka ptasieRadio = new Ksiazka(); // 1
  ptasieRadio.tytul = "Ptasie Radio";
  ptasieRadio.autor = "Julian Tuwim";
  ptasieRadio.ustawCene(19.99);

  if (lokomotywa.czyTakaSamaCena(ptasieRadio)) { // 2
   System.out.println("Ksiazki kosztuja tyle samo.");
  } else {
   System.out.println("Cena ksiazek nie jest taka sama.");
  }
 }
}

W klasie Ksiegarnia tworzymy drugi obiekt typu Ksiazka (1) o nazwie ptasieRadio. Następnie, na rzecz obiektu lokomotywa, wywołujemy metodę czyTakaSamaCena (2), której argumentem będzie utworzony właśnie obiekt ptasieRadio. Na podstawie wyniku wykonania tej metody wypisujemy na ekran komunikat – w tym przypadku zobaczymy:

Cena ksiazek nie jest taka sama.

Spójrzmy jeszcze raz na klasę Ksiazka:

public class Ksiazka {
 public String tytul;
 public String autor;

 private double cena;

 public boolean czyTakaSamaCena(Ksiazka innaKsiazka) {
  return cena != innaKsiazka.cena;
 }

 // definicje metod ustawCene, toString, oraz czyCenaJestPoprawna,
 // zostaly pominiete
}

Dlaczego metoda czyTakaSamaCena nie powoduje błędów kompilacji takich jak wtedy, gdy próbowaliśmy z klasy Ksiegarnia (w poprzednim podrozdziale) odnieść się do pola cena oraz metody czyCenaJestPoprawna?

Wynika to z faktu, że do prywatnego pola cena obiektu przesłanego jako argument odnosimy się z kontekstu klasy Ksiazka, a obiekt ten jest właśnie typu Ksiazka.

W obrębie tej samej klasy mamy dostęp do prywatnych pól oraz metod, gdy działamy na obiektach tej klasy.

W poprzednim rozdziale próbowaliśmy użyć prywatnego pola i metody obiektu Ksiazka w metodzie main klasy Ksiegarnia – taka operacja jest zabroniona, ze względu na to, że użyliśmy modyfikatora private.

Jednakże w powyższym przypadku w metodzie czyTakaSamaCena, działamy na prywatnym polu wewnątrz klasy Ksiazka – tej samej klasie, która jest typem przesłanego jako argument obiektu. W takim przypadku, mamy prawo dostępu zarówno do prywatnych pól, jak i metod.

Kiedy stosować modyfikatory dostępu

Do czego są nam potrzebne modyfikatory dostępu? Czy nie moglibyśmy ustawić wszystkich pól w naszych klasach jako publiczne? Moglibyśmy. Ale czy jest to dobry pomysł?

Spójrzmy ponownie na definicję metody czyCenaJestPoprawna z klasy Ksiazka:

private boolean czyCenaJestPoprawna(double cenaDoSprawdzenia) {
 return cenaDoSprawdzenia > 0;
}

Wyobraźmy sobie, że postanawiamy zmienić metodę czyCenaJestPoprawna, by nie pozwalała na podanie ceny niższej niż 10 zł. Jeżeli metoda ta byłaby publiczna – czyli dalibyśmy przyzwolenie na korzystanie z niej przez inne klasy – to moglibyśmy, zmieniając zachowanie metody czyCenaJestPoprawna, spowodować, że inne miejsca naszego programu, które polegały na konkretnym działaniu tej metody, przestałyby działać poprawnie.

Z polami klas jest podobnie – dla przykładu, gdybyśmy w klasie Ksiazka zmienili dostęp z private na public pola cena, to nie bylibyśmy w stanie zapewnić, że każdy obiekt klasy Ksiazka będzie miał zawsze poprawną (tzn. powyżej zera) cenę. Gdyby definicja pola cena wyglądała następująco:

public double cena;

to nic nie stałoby na przeszkodzie, aby klasy, które tworzyłyby obiekty klasy Ksiazka, napisały kod podobny do poniższego:

Ksiazka pewnaKsiazka = new Ksiazka();

pewnaKsiazka.cena = -10;

Dzięki temu, że pole cena jest polem prywatnym, jedyny sposób na ustawienie jego wartości to użycie dedykowanej do tego celu metody ustawCene, która sprawdza, czy cena, którą chcemy ustawić, jest poprawna:

public void ustawCene(double nowaCena) {
 if (czyCenaJestPoprawna(nowaCena)) {
  cena = nowaCena;
 } else {
  System.out.println("Cena " + nowaCena + " jest nieprawidlowa!");
 }
}

To, co jest tutaj także ważne, to to, że ukrywamy przed użytkownikiem wnętrze naszej klasy, jej implementację, sposób, w jaki robi to, co do niej należy. Jeżeli w pewnym momencie chcielibyśmy przechowywać cenę w euro zamiast w złotówkach, to możemy zmienić metodę ustawCene, by wykonała wymagane w tym celu przeliczenia. Ta zmiana byłaby transparentna dla użytkownika i nie powinna spowodować żadnych problemów. Z drugiej strony, gdyby pole cena było polem publicznym, to odebralibyśmy sobie możliwość wszelkich zmian w naszej klasie odnośnie przetrzymywanej ceny bez bardzo prawdopodobnego zepsucia działania wszystkich klas w naszych programach, które z klasy Ksiazka korzystały.

W takim razie co powinno być w naszej klasie publiczne, a co prywatne? Ogólne zasady są proste i powinniśmy się do nich stosować:

 1. Wszystkie pola klas powinny być prywatne – klasa powinna udostępniać publiczne metody, których będzie można używać w celu ustawiania i pobierania wartości pól klasy (o ile jest takie wymaganie) – w kolejnym podrozdziale zobaczymy przykłady takich metod.
 2. Wszystkie metody, które są używane wewnętrznie przez klasę, powinny być prywatne.
 3. Tylko metody, z których mają korzystać użytkownicy klas, mogą być publiczne.

Podsumowując:

Powinno nam zależeć, by nasze klasy udostępniały tak mało ze swoich pól (czyli żadnych, zgodnie z regułą numer 1), jak to możliwe, oraz tylko te metody, które są wymagane, by nasze klasy spełniały swoje zadania (były używalne przez inne części naszego programu).

Takie podejście do tworzenia klas, w którym ukrywamy przed użytkownikami tych klas ich wewnętrzną implementację i udostępniamy zestaw metod, z których użytkownicy tych klas mają korzystać, nazywamy enkapsulacją. Jest to powszechny sposób projektowania klas (nie tylko w języku Java) i na rozmowach kwalifikacyjnych często pada pytanie "Czym jest enkapsulacja?". Do enkapsulacji wrócimy w kolejnym podrozdziale.

Wyjątkiem od zdefiniowanej powyżej pierwszej reguły są pola i metody statyczne, które poznamy w jednym z kolejnych podrozdziałów.

Komentarze (4):

 1. public boolean czyTakaSamaCena(Ksiazka innaKsiazka) {
  return cena != innaKsiazka.cena;
  }

  tu powinno być jednak -> return cena == innaKsiazka.cena;

  1. W klasie książka w pierwszym przykładzie: gdzie jest zdefiniowana cenaDoSprawdzenia? (typ boolean)
   dziękuję za odpowiedź

   1. Nie ma takiego pola w klasie, ale jest argument cenaDoSprawdzenia (typu double) metody czyCenaJestPoprawna. Ten argument jest użyty w ciele metody aby odpowiedzieć na pytanie, czy cena jest poprawna - wartość tego argumentu jest porównana do zera i wynik tego porównania jest zwracany:

    private boolean czyCenaJestPoprawna(double cenaDoSprawdzenia) { // 7
     return cenaDoSprawdzenia > 0;
    }

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.