Rozdział 9 - Klasy - Metody i pola statyczne

Od początku naszej przygody z językiem Java korzystaliśmy ze słowa kluczowego static – każda metoda main, którą do tej pory napisaliśmy, była statyczna, tzn. jej sygnatura zawierała słowo kluczowe static:

public class HelloWorld {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Witaj Swiecie!");
 }
}

W klasach możemy definiować dwa rodzaje metod i pól:

 • statyczne (korzystając z modyfikatora static),
 • niestatyczne, nazywane także polami i metodami instancji (z ang. non-static fields and methods, czy też, instance fields and methods) – definiujemy je pomijając modyfikator static.

Pola statyczne różnią się od pól instancji (niestatycznych) tym, że są one współdzielone przez wszystkie obiekty tej klasy, tzn. przynależą one do całej klasy, a nie konkretnie utworzonego obiektu. Metody statyczne, natomiast, różnią się od metod niestatycznych tym, że nie mogą korzystać z pól i metod niestatycznych.

Wszystkie obiekty klasy mają dostęp do pól i metody statycznych. Mało tego – do pól i metod statycznych mamy dostęp nawet wtedy, gdy nie utworzymy żadnego obiektu klasy. Wartości pól statycznych są współdzielone przez wszystkie obiekty klasy – w przeciwieństwie do pól niestatycznych (instancji), których własne egzemplarze ma każdy obiekt klasy, pola statyczne są tworzone jako pojedyncze wartości/obiekty.

Metody statyczne mają dostęp jedynie do metod i pól, które także są statyczne. Nie mogą one odnosić się do niestatycznych pól – nie operują one na konkretnych obiektach klasy, lecz w kontekście całej klasy – nie mają one dostępu do obiektu this, który wskazuje na obiekt, na rzecz którego metoda została wywołana.

Zobaczymy teraz przykłady każdej z powyżej opisanych cech pól i metod statycznych.

Pola statyczne

Poniższa klasa zawiera dwa pola – jedno statyczne, a drugie nie:

Nazwa pliku: PrzykladStatic.java
public class PrzykladStatic {
 private int poleInstancji;

 private static int poleStatyczne = 5;

 public PrzykladStatic(int poleInstancji) {
  this.poleInstancji = poleInstancji;
 }

 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Pole statyczne (przez klase): " +
    PrzykladStatic.poleStatyczne // 1
  );

  PrzykladStatic obiekt1 = new PrzykladStatic(10);

  System.out.println("Pole statyczne (przez obiekt1): " +
    obiekt1.poleStatyczne // 2
  );
 }
}

Zauważmy, że w tym przykładzie odnosimy się do pola poleStatyczne (1), zanim w ogóle utworzymy obiekt klasy PrzykladStatic, Aby to osiągnąć, piszemy nazwę klasy, po której następuje kropka oraz nazwa pola statycznego:

PrzykladStatic.poleStatyczne // 1

Do pola statycznego możemy odnieść się także za pomocą obiektu klasy, w której to pole jest zdefiniowane. W powyższym programie wypisujemy drugi raz na ekran wartość pola poleStatyczne, ale tym razem odnosimy się do niego za pomocą zmiennej obiekt1 (2):

obiekt1.poleStatyczne // 2

W wyniku działania powyższego programu, na ekranie zobaczymy:

Pole statyczne (przez klase): 5 Pole statyczne (przez obiekt1): 5

Do pól statycznych możemy odnosić się za pomocą zarówno nazwy klasy, jak i obiektów tej klasy, ale tego samego nie można powiedzieć o zmiennych niestatycznych – do takich zmiennych możemy odnosić się jedynie przez obiekty klasy – poniższa linijka kodu spowodowałaby błąd kompilacji, ponieważ pole poleInstancji nie jest statyczne:

System.out.println(PrzykladStatic.poleInstancji);
PrzykladStatic.java:14: error: non-static variable poleInstancji cannot be referenced from a static context System.out.println(PrzykladStatic.poleInstancji); ^ 1 error

Na początku tego podrozdziału wspomnieliśmy, że pola statyczne są współdzielone przez wszystkie obiekty klasy – dodamy do metody main z powyższego przykładu jeszcze jeden obiekt klasy PrzykladStatic:

metoda main z pliku PrzykladStatic.java
public static void main(String[] args) {
 System.out.println("Pole statyczne (przez klase): " +
   PrzykladStatic.poleStatyczne // 1
 );

 PrzykladStatic obiekt1 = new PrzykladStatic(10);

 System.out.println("Pole statyczne (przez obiekt1): " +
   obiekt1.poleStatyczne // 2
 );

 PrzykladStatic obiekt2 = new PrzykladStatic(15);

 obiekt2.poleStatyczne = -20; // 3

 System.out.println("Pole statyczne po zmianie (przez klase): " +
   PrzykladStatic.poleStatyczne // 4
 );

 System.out.println("Pole statyczne po zmianie (przez obiekt1): " +
   obiekt1.poleStatyczne // 5
 );

 System.out.println("Pole statyczne po zmianie (przez obiekt2): " +
   obiekt2.poleStatyczne // 6
 );
}

W tej wersji metody main, tworzymy drugi obiekt klasy PrzykladStatic o nazwie obiekt2, i za jego pomocą zmieniamy wartość pola statycznego poleStatyczne (3). Następnie, ponownie wypisujemy wartość tego pola za pomocą nazwy klasy (4), a także za pomocą obu obiektów (5) (6). Na ekranie zobaczymy:

Pole statyczne (przez klase): 5 Pole statyczne (przez obiekt1): 5 Pole statyczne po zmianie (przez klase): -20 Pole statyczne po zmianie (przez obiekt1): -20 Pole statyczne po zmianie (przez obiekt2): -20

Zmieniając wartość pola statycznego poleStatyczne w linii:

obiekt2.poleStatyczne = -20; // 3

zmieniamy pole, które jest wspólne dla wszystkich obiektów klasy PrzykladStatic – dlatego, gdy wypisujemy wartość tego pola na ekran za pomocą zarówno obiekt1 (5), jak i obiekt2 (6), widzimy na ekranie tą samą wartość.

Metody statyczne

Gdy wywołujemy metodę statyczną, nie mamy w niej dostępu do obiektu, na rzecz którego metoda jest wywołana – w końcu możemy wywołać taką metodę nie mając w ogóle jeszcze utworzonego żadnego obiektu tej klasy. Powoduje to, że metody statyczne:

 • nie mogą odnosić się do pól niestatycznych,
 • nie mogą wywoływać metod niestatycznych.

Spójrzmy na poniższy przykład:

Nazwa pliku: PrzykladMetodyStatycznej.java
public class PrzykladMetodyStatycznej {
 private String poleInstancji;

 private static int poleStatyczne = 20;

 public void metodaInstancji() {
  // ?
 }

 public static void metodaStatyczna() {
  // ?
 }
}

Do jakich pól i metod mamy dostęp w metodach metodaInstancji i metodaStatyczna?

 1. Pierwsza metoda, metodaInstancji, to metoda niestatyczna. Możemy się w niej odnieść do, zarówno, pól i metod statycznych, jak i niestatycznych, więc mamy dostęp do:
  1. pola poleInstancji,
  2. pola poleStatyczne,
  3. metody metodaStatyczna.
 2. Metoda metodaStatyczna ma dostęp jedynie do innych metod statycznych i pól statycznych, więc w tej metodzie możemy się jedynie odnieść do pola statycznego poleStatyczne.

Spójrzmy na przykład wykorzystanie możliwych pól w metodzie metodaInstancji:

metoda z pliku PrzykladMetodyStatycznej.java
public void metodaInstancji() {
 System.out.println("Wywolales metode instancji.");

 // odwolanie do pola niestatycznego
 System.out.println(
   "poleInstancji (w metodzieInstancji): " + poleInstancji
 );

 // odwolanie do pola statycznego
 System.out.println(
   "poleStatyczne (w metodzieInstancji): " + poleStatyczne
 );

 System.out.println("Wywoluje metode statyczna z metody instancji:");

 // wywolanie metody statycznej
 metodaStatyczna();
}

Wypisujemy na ekran wartości pola statycznego i niestatycznego, a także, na końcu, wywołujemy metodę statyczną.

Z kolei metoda metodaStatyczna mogłaby wyglądać następująco:

fragment pliku PrzykladMetodyStatycznej.java
public static void metodaStatyczna() {
 System.out.println("Wywolales metode statyczna.");
 // blad!
 // kod zakomentowany - nie mozemy w metodzie statycznej
 // korzystac z pola niestatycznego
 //System.out.println(
 //  "poleInstancji (w metodzieStatycznej):" + poleInstancji
 //);

 // ok - mozemy w metodzie statycznej
 // korzystac z pol statycznych
 System.out.println(
   "poleStatyczne (w metodzieStatycznej): " + poleStatyczne
 );

 // blad!
 // nie mozemy tutaj wywolac metody niestatycznej
 // metodaInstancji();
}

Zauważmy, że w metodzie statycznej nie mamy dostępu ani do metody metodaInstancji, ani do pola poleInstancji. Spójrzmy na wywołanie obu powyższych metoda w metodzie main:

public static void main(String[] args) {
 System.out.println("Wywoluje metode statyczne za pomoca klasy");
 PrzykladMetodyStatycznej.metodaStatyczna(); // 1

 System.out.println("Tworze obiekt klasy PrzykladMetodyStatycznej");
 PrzykladMetodyStatycznej obiekt = new PrzykladMetodyStatycznej();
 obiekt.metodaInstancji(); // 2
 obiekt.metodaStatyczna(); // 3
}

W metodzie main najpierw wywołujemy metodę statyczną (1), zanim w ogóle utworzymy obiekt klasy. Następnie, tworzymy obiekt klasy PrzykladMetodyStatycznej i wywołujemy zarówno metodę niestatyczną (2), jak i statyczną (3). Na ekranie zobaczymy:

Wywoluje metode statyczne za pomoca klasy Wywolales metode statyczna. poleStatyczne (w metodzieStatycznej): 20 Tworze obiekt klasy PrzykladMetodyStatycznej Wywolales metode instancji. poleInstancji (w metodzieInstancji): null poleStatyczne (w metodzieInstancji): 20 Wywoluje metode statyczna z metody instancji: Wywolales metode statyczna. poleStatyczne (w metodzieStatycznej): 20 Wywolales metode statyczna. poleStatyczne (w metodzieStatycznej): 20

Spójrzmy na jeszcze jeden przykład użycia metody i pola statycznego – w poniższej klasie Komunikat korzystamy z jednego pola statycznego i jednej metody statycznej w celu zliczania liczby obiektów tej klasy, które zostały utworzone:

Nazwa pliku: Komunikat.java
public class Komunikat {
 private final String komunikat;

 private static int liczbaObiektowTejKlasy;

 public Komunikat(String komunikat) {
  this.komunikat = komunikat;
  liczbaObiektowTejKlasy++; // 1
 }

 public static int ileObiektowUtworzono() {
  return liczbaObiektowTejKlasy;
 }

 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Liczba obiektow klasy Komunikat: " +
    Komunikat.ileObiektowUtworzono()
  ); // 2

  Komunikat k1 = new Komunikat("Witaj");
  Komunikat k2 = new Komunikat("Witam!");
  Komunikat k3 = new Komunikat("Halo?");

  System.out.println("Liczba obiektow klasy Komunikat: " +
    Komunikat.ileObiektowUtworzono()
  ); // 3
 }
}

W konstruktorze klasy Komunikat poza tym, że ustawiamy wartość pola instancji o nazwie komunikat, to zwiększamy także o 1 liczbę przechowywaną w statycznym polu liczbaObiektowTejKlasy (1).

W metodzie main najpierw wypisujemy liczbę przechowywaną w statycznym polu, która zwracana jest przez statyczną metodę ileObiektowUtworzono (2). Następnie tworzymy trzy obiekty klasy Komunikat i ponownie wypisujemy na ekran liczbę obiektów (3):

Liczba obiektow klasy Komunikat: 0 Liczba obiektow klasy Komunikat: 3
Konstruktory nie mogą być statyczne – nie miałoby to sensu – służą one do zainicjalizowania tworzonego obiektu, a metody statyczne działają poza konteksem wszelkich obiektów klas.

Dlaczego metoda main jest statyczna?

Wszystkie metody main, jakie do tej pory pisaliśmy, były statyczne – zawsze dodawaliśmy w ich sygnaturze słowo kluczowe static. Takie jest wymaganie odnośnie naszych programów, które mają być uruchamiane, ale z czego to wynika?

Twórcy języka Java postanowili, że podobnie, jak w programach pisanych w językach C i C++, na których język Java jest wzorowany, programy napisane w języku Java będą rozpoczynały swoje działanie od metody o nazwie main.

Dzięki temu, że main jest metodą statyczną, Maszyna Wirtualna Java, która uruchamia i wykonuje kod naszego programu, nie musi tworzyć obiektu klasy, w której metoda main jest zawarta. Klasa główna naszego programu (tzn. ta, która zawiera metodę main) mogłaby mieć wiele konstruktorów, bądź mieć konstruktor prywatny i nie pozwalać na tworzenie obiektów swojej klasy (w rozdziale o dziedziczeniu zobaczymy przykład prywatnych konstruktorów). Gdyby było wiele dostępnych konstruktorów, to który z nich powinien zostać użyty przez Maszynę Wirtualną Java do utworzenia obiektu uruchamianej klasy?

Statyczność metody main upraszcza ten proces – Maszyna Wirtualna Java uruchamiając nasz program szuka w klasie, którą uruchamiamy, statycznej metody main i ją wykonuje, rozpoczynając tym samym działanie naszego programu.

Kiedy stosować pola i metody statyczne?

Pola statyczne przydają się, gdy potrzebujemy przechować w klasie pewne dane, które nie powinny przynależeć do każdego obiektu w klasie osobno, lecz są wspólną cechą wszystkich obiektów tej klasy, lub dane te mogą być przydatne przez klasy, które będą z niej korzystały.

Metody statyczne są często wykorzystywane jako metody pomocnicze, które nie mają stanu i nie potrzebują zapisywać nic w polach klasy, w których zostały zdefiniowane.

Przykładem klasy pomocniczej z biblioteki standardowej Java jest klasa Math, które posiada jedynie pola i metody statyczne – jej pola to różne stałe matematyczne, jak liczba Pi, a zdefiniowane w niej metody służą do różnych obliczeń matematycznych, jak na przykład sin (funkcja sinus), round (zaokrąglanie liczby rzeczywistej), czy też sqrt (square root – pierwiastek).

Metody klasy Math działają na przesłanych do nich argumentach i nie potrzebują zapisywać nic w polach klasy Math, ani nic z nich później odczytywać – klasa Math nie ma w ogóle żadnych pól niestatycznych. Wszystkie jej metody są metodami pomocniczymi, które możemy wykorzystywać w naszych programach do różnych obliczeń matematycznych.

Dzięki temu, że wszystkie metody i pola tej klasy są statyczne, nie musimy za każdym razem, gdy chcemy z niej skorzystać, tworzyć nowego obiektu tej klasy – wystarczy po prostu wywołać daną metodę za pomocą nazwy klasy.

Spójrzmy na przykład użycia klasy Math:

Nazwa pliku: KorzystanieZMath.java
public class KorzystanieZMath {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Liczba PI wynosi: " + Math.PI);
  System.out.println("Liczba E wynosi: " + Math.E);

  System.out.println(
    "Sinus 90 stopni wynosi: " + Math.sin(Math.toRadians(90))
  );
  System.out.println(
    "Zaokraglona liczba PI: " + Math.round(Math.PI)
  );
  System.out.println(
    "Pierwiastek liczby 100 to " + Math.sqrt(100)
  );
 }
}

W powyższym programie korzystamy ze statycznych pól PI oraz E klasy Math, a także kilku metod statycznych: sin, toRadians, round, oraz sqrt. Zauważmy, jak wygodne jest używanie klasy Math – nie musieliśmy utworzyć obiekt tej klasy, aby z niej korzystać – wywołujemy po prostu metody, które są nam potrzebne i odnosimy się do pól klasy za pomocą nazwy tej klasy. Wygoda ta wnika z faktu, że te pola i metody są statyczne.

W wyniku działania powyższego programu, na ekranie zobaczymy:

Liczba PI wynosi: 3.141592653589793 Liczba E wynosi: 2.718281828459045 Sinus 90 stopni wynosi: 1.0 Zaokraglona liczba PI: 3 Pierwiastek liczby 100 to 10.0
Więcej informacji o klasie Math można znaleźć w oficjalnej dokumentacji języka Java.

Podsumowanie

 • W klasach możemy definiować dwa rodzaje metod i pól:
  • statyczne (korzystając z modyfikatora static),
  • niestatyczne, nazywane także polami i metodami instancji (z ang. non-static fields and methods, czy też, instance fields and methods) – definiujemy je pomijając modyfikator static.
 • Pola statyczne różnią się od pól instancji (niestatycznych) tym, że są ona współdzielone przez wszystkie obiekty tej klasy, tzn. przynależą one do całej klasy, a nie konkretnie utworzonego obiektu. W przeciwieństwie do pól niestatycznych (instancji), których własne egzemplarze ma każdy obiekt klasy, pola statyczne są tworzone jako pojedyncze wartości/obiekty.
 • Metody statyczne różnią się od metod niestatycznych tym, że nie mogą korzystać z pól i metod niestatycznych.
 • Do pól i metod statycznych mamy dostęp nawet wtedy, gdy nie utworzymy żadnego obiektu klasy – w poniższym przykładzie odwołujemy się pola poleStatyczne za pomocą nazwy klasy w pierwszej z zaznaczonych linii. Do pola statycznego możemy także odnieść się za pomocą obiektu klasy, do której pole (bądź metoda) przynależy (druga podświetlona linia):
  public class PrzykladStatic {
   private int poleInstancji;
  
   private static int poleStatyczne = 5;
  
   public PrzykladStatic(int poleInstancji) {
    this.poleInstancji = poleInstancji;
   }
  
   public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Pole statyczne (przez klase): " +
      PrzykladStatic.poleStatyczne
    );
  
    PrzykladStatic obiekt1 = new PrzykladStatic(10);
  
    System.out.println("Pole statyczne (przez obiekt1): " +
      obiekt1.poleStatyczne
    );
   }
  }
  
 • Metody statyczne mają dostęp jedynie do metod i pól, które także są statyczne. Nie mogą one odnosić się do niestatycznych pól – nie operują one na konkretnych obiektach klasy, lecz w kontekście całej klasy – nie mają one dostępu do obiektu this, który wskazuje na obiekt, na rzecz którego metoda została wywołana.
 • W poniższym przykładzie:
  • metodaInstancji ma dostęp do, zarówno, pól i metod statycznych, jak i niestatycznych, więc mamy dostęp do pola poleInstancji, pola poleStatyczne, oraz metody metodaStatyczna,
  • metodaStatyczna ma dostęp jedynie do innych metod statycznych i pól statycznych, więc w tej metodzie możemy się jedynie odnieść do pola statycznego poleStatyczne.
  public class PrzykladMetodyStatycznej {
   private String poleInstancji;
  
   private static int poleStatyczne = 20;
  
   public void metodaInstancji() {
    // ?
   }
  
   public static void metodaStatyczna() {
    // ?
   }
  }
  
 • Metoda main jest statyczna, ponieważ dzięki temu Maszyna Wirtualna Java nie musi tworzyć obiektu klasy, którą chcemy uruchomić – metodę statyczną można wywołać nie mając utworzonego żadnego obiektu klasy.
 • Pola statyczne przydają się, gdy chcemy zawrzeć w klasie dane, które nie powinny przynależeć do każdego obiektu w klasie osobno, lecz są wspólną cechą wszystkich obiektów tej klasy.
 • Metody statyczne są często wykorzystywane jako metody pomocnicze, które nie mają stanu i nie potrzebują zapisywać nic w polach klasy, w których zostały zdefiniowane.
 • Przykładem klasy pomocniczej z biblioteki standardowej Java jest klasa Math, które posiada jedynie pola i metody statyczne – jej pola to różne stałe matematyczne, jak liczba Pi, a zdefiniowane w niej metody służą do różnych obliczeń matematycznych, jak na przykład sin (funkcja sinus), round (zaokrąglanie liczby rzeczywistej), czy też sqrt (square root – pierwiastek).

Zadania

Klasa użyteczna Obliczenia

Napisz klasę Obliczenia, która będzie zawierała dwie metody statyczne:

 • silnia – metoda powinna zwracać silnię podanej jako argument liczby,
 • sumaLiczb – metoda powinna przyjmować tablicę liczby typu int i zwracać ich sumę.

Podobne metody pisaliśmy już w zadaniach do poprzednich rozdziałów – możemy je skopiować z tamtych programów.

Napisz kolejną klasę, o nazwie WykonywanieObliczen, która użyje w metodzie main obie metody z klasy Obliczenia.

Rozwiązania do zadań

Komentarze (2):

 1. cześć, czy w przykładzie o polach statycznych nie chodziło o:
  obiekt1.poleStatyczne // 5
  obiekt2.poleStatyczne // 6
  zamiast
  PrzykladStatic.poleStatyczne // 5,6 ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.