Rozdział 3 - Zmienne - Podsumowanie

Zmienne

 • Zmienne w programowaniu służą do przechowywania wartości.
 • Zanim będziemy mogli użyć zmiennej, musimy ją zdefiniować.
 • Definicja zmiennej to poinformowanie kompilatora, jaką zmienna będzie miała nazwę oraz typ.
 • Definicja zmiennej odbywa się poprzez podanie typu zmiennej, po którym następuje jej nazwa i średnik – możemy też zdefiniować więcej, niż jedną zmienną na raz:
   
  int promienKola;
  int x, y;
  
 • Zmienna może zostać zainicjalizowana wstępną wartością – pomiędzy nazwą zmiennej a średnikiem należy wtedy wpisać znak równości oraz wartość, którą chcemy nadać zmiennej:
  int promienKola = 8;
  
 • Aby zmienić wartość zmiennej, piszemy jej nazwę, znak równości, oraz nową wartość:
  double poleKola;
  poleKola = 3.14 * promienKola * promienKola;
  
 • Wartości zmiennych możemy wypisać na ekran za pomocą instrukcji System.out.println:
  System.out.println(poleKola);
  
 • Wypisując komunikaty na ekran, możemy łączyć ze sobą łańcuchy tekstowe i inne wartości:
  System.out.println("Pole kola wynosi: " + poleKola);
  
 • Zanim użyjemy zmiennej, musimy jej nadać wartość – w przeciwny razie, próba kompilacji naszego programu zakończy się błędem:
  public class UzycieNiezainicjalizowanejZmiennej {
   public static void main(String[] args) {
    int x;
  
    // blad! nie nadalismy zmiennej x jeszcze zadnej wartosci
    System.out.println("Wartosc x wynosi: " + x);
   }
  }
  

Nazwy

 • Nazwy w języku Java muszą spełniać następujący wymagania:
  • muszą zaczynać się od litery, podkreślenia _ bądź znaku dolara $
  • kolejnymi znakami, poza tym wymienionymi w punkcie 1., mogą być także cyfry,
  • nie mogą być takie same, jak nazwy zastrzeżone w języku Java (np. class, public, void itd.).
 • Przykłady poprawnych nazw zmiennych:
  char jedenZnak;
  double poleKola;
  int liczba_pracownikow;
  double _pi;
  int $wynagrodzenieMiesieczne;
  double wynikWRozliczeniu360;
  
 • Przykłady niepoprawnych nazw zmiennych:
  // kazda z ponizszych nazw jest niepoprawna i spowoduje blad kompilacji
  double 314ToLiczbaPi; // nazwa nie moze zaczynac sie od liczby
  double promien kola; // spacja w nazwie jest niedozwolona
  int liczba#pracownikow; // znak # nie może wystapic w nazwie
  int public; // public to slowo kluczowe w jezyku Java
  
 • Małe i wielkie litery są rozróżniane w nazwach zmiennych – poniżej zdefiniowane zostały dwie różne zmienne:
  double pi = 3.14;
  double PI = 3.14;
  
 • Długość zmiennych może być dowolna.
 • Nazwy w kodach źródłowych niosą bardzo dużo informacji, o ile są one odpowiednio dobrane do obiektów, które opisują.
 • Przy nazywaniu zmiennych i innych obiektów należy:
  • Używać dobrze dobranych, opisowych nazw, tak, aby zwiększały one czytelność kodu. Zawsze warto zastanowić się nad nazwą.
  • Stosować konwencję Camel-Case – wielka litera powinna rozpoczynać każde słowo w nazwie, poczynając od drugiego słowa, np. poleKola bądź glownyTelefonKontaktowy.

Typy

 • Typ zmiennej to informacja, jakiego rodzaju wartości zmienna będzie mogła przechowywać.
 • Typy prymitywne to typy udostępniane przez dany język programowania. Java posiada 8 typów prymitywnych:
  • boolean – typ logiczny, przyjmujący wartość true bądź false,
  • byte, short, int, long – typy przechowujące liczby całkowite,
  • float, double – typy przechowujące liczby rzeczywiste,
  • char – typ przechowujący znaki.
 • Różne typy przechowujące dane tego samego rodzaju mają różne zakresy wartości, jakie mogą przyjmować kosztem większego miejsca potrzebnego na ich przechowywanie w pamięci komputera.
 • Typ prymitywny określa nie tylko, jakiego rodzaju wartości zmienna może przechowywać, ale także jaki jest zakres tych wartości – dla przykładu, typ byte oznacza, że zmienna będzie mogła przechowywać wartości od -128 do 127.
 • Język Java jest językiem typowanym, co oznacza, że zmienne mają typ określony przy ich definiowaniu przez programistę i nie może się on zmienić w trakcie wykonywania programu:
  int liczbaOkien;
  
  // blad! zmienna liczbaOkien moze przechowywac tylko liczby calkowite!
  liczbaOkien = 3.5;
  
 • Liczby takie jak 10, 3.14, znaki, jak np. 'A', 'N', tekst ujęty w cudzysłowy np. "Witaj Swiecie!" oraz wartości logiczne true i false, to tzw. literały. Zapisane w kodzie źródłowym oznaczają konkretne wartości, zazwyczaj, typów prymitywnych.
 • Literały liczbowe zapisane w kodzie są domyślnie traktowane jako liczby typu int. Domyślnym typem wartości rzeczywistych (zmiennoprzecinkowych) jest typ double.
 • Jeżeli chcemy zapisać w kodzie wartość większą, niż maksymalna liczba z zakresu typu int (czyli 2147483647), to musimy na końcu liczby dodać literę L (od typu long), na przykład 10000000000L – w przeciwnym razie kompilator zaprotestuje.

Stałe

 • Stałe mają za zadanie przechowywać raz im nadaną, niezmienną wartość.
 • Stałe definiujemy tak jak zmienne, z dodatkiem słowa kluczowego final przed typem stałej.
 • Zgodnie z konwencją, nazwy stałych powinny być zapisane wielkimi literami, a kolejne słowa, z których ich nazwa się składa, powinny być oddzielone od siebie znakiem podkreślenia ( _ ), np. LICZBA_DNI_W_TYGODNIU.
 • Próba zmiany wartości stałej powoduje błąd na etapie kompilacji:
  final double PI = 3.14;
  
  // blad kompilacji!
  PI = 5;
  

Operatory

 • Operatory służą do wykonywania pewnych operacji. Do dyspozycji mamy m. in. operatory arytmetyczne i przypisania.
 • Argumenty operatorów, czyli wartości, na których operują, nazywamy operandami.
 • Operatory mają różne priorytety – nawiasy mogą zostać użyte do zmiany kolejności działania operatorów.
 • Podstawowe operatory arytmetyczne to:
  • + dodawanie
  • - odejmowanie
  • * mnożenie
  • / dzielenie całkowite,
  • % modulo – reszta z dzielenia.
 • Operator dzielenia wykonuje dzielenie całkowite, jeżeli oba jego operandy są typu całkowitego, tzn. zwraca zaokrągloną w dół wartość całkowitą. Jeżeli któryś z operandów jest typu rzeczywistego, wynik także będzie wartością rzeczywistą.
 • Rzutowanie typów, czyli konwersję wartości jednego typu na inny, wykonuje się za pomocą składni (typ)wartosc, np. (double)zmiennaTypuCalkowitego:
  System.out.println(10 / 4); // wypisze 2 – dzielenie calkowite
  System.out.println((double)10 / 4); // wypisze 2.5
  
 • Operator przypisania nadaje zmiennym wartość:
   
  int bokKwadratu = 5;
  int poleKwadratu = bokKwadratu * bokKwadratu;
  
 • Dostępne są też skrótowe operatory += *= -= i inne, które wykonują operację na zmiennej i przypisują jej wartość:
  // rownoznaczne z bokKwadratu = bokKwadratu + 10
  bokKwadratu += 10; // zwieksza bokKwadratu o 10
  
 • Do dyspozycji mamy także jednoargumentowe operatory inkrementacji i dekrementacji:
  • ++ prefixowy i postfixowy – zwiększa wartość zmiennej o 1,
  • --prefixowy i postfixowy – zmniejsza wartość zmiennej o 1,
 • Operatory prefixowe różnią się tym od postfixowych, że wartość zmiennej jest zwracana przed lub po zmianie wartości:
  x = 0;
  y = x++;
  System.out.println("x = " + x + ", y = " + y); // wypisze x = 1, y = 0
  
  x = 0;
  y = ++x;
  System.out.println("x = " + x + ", y = " + y); // wypisze x = 1, y = 1
  
 • Operatory przypisania oraz operatory inkrementacji i dekrementacji zawsze wymagają zmiennej. Próba zapisu 5 = 10 lub 20++ spowoduje błąd kompilacji.

Typ String i wczytywanie danych od użytkownika

 • String to typ złożony, który służy do przechowywania ciągu znaków.
 • Stringi można łączyć za pomocą operatora +
  String imie = "Jan";
  String nazwisko = "Nowak";
  
  String osoba = imie + " " + nazwisko;
  
  int wiek = 25;
  String komunikat = osoba + " ma " + wiek + " lat.";
  
 • String udostępnia wiele przydatnych metod, które operują na łańcuchach znaków, na przykład toUpperCase, która zamienia małe litery na wielkie:
  String powitanie = "Witajcie!";
  powitanie = powitanie.toUpperCase();
  
  System.out.println(powitanie); // wypisze WITAJCIE!
  
 • Poznaliśmy sposób na wczytywanie od użytkownika liczb oraz słów:
  import java.util.Scanner;
  
  public class PobieranieDanychOdUzytkownika {
   public static void main(String[] args) {
    // przyklad wczytywania boku kwadratu
    System.out.println("Prosze podac bok kwadratu:");
  
    int bokKwadratu = getInt();
    System.out.println(
     "Pole tego kwadratu wynosi " + (bokKwadratu * bokKwadratu));
   }
  
   public static int getInt() {
    return new Scanner(System.in).nextInt();
   }
  
   public static String getString() {
    return new Scanner(System.in).next();
   }
  }
  
 • Aby wykorzystać wczytywanie danych od użytkownika, należy skopiować do swojego programu kod podświetlony na niebiesko powyżej.
 • Aby pobrać od użytkownika wartość, zdefiniuj zmienną, a następnie skorzystaj ze składni:
  • jeżeli chcesz pobrać liczbę: zmiennaLiczbowa = getInt();
  • jeżeli chcesz pobrać słowo: zmiennaString = getString();
 • Zdefiniowana powyżej metoda getString pobiera pierwsze słowo wpisane przez użytkownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.