Rozdział 1 - Wstęp - Podsumowanie

Podstawy

 • Aktualna wersja Java to 12 – my skupiamy się na wersji 1.8, ponieważ wersja ta w zupełności wystarcza podczas nauki podstaw.
 • Kompilacja to proces zamiany kodu źródłowego, zrozumiałego dla ludzi, na kod zrozumiały przez komputer.

Kompilacja i uruchamianie kodu Java

 • Aby móc kompilować i uruchamiać programy napisane w Javie, potrzebujemy JDK – Java Development Kit. Lokalizację JDK należy dodać do zmiennej systemowej PATH, by kompilator i Maszyna Wirtualna Java (programy javac i java) były dostępne z linii poleceń.
 • Linia poleceń to narzędzie, które pozwala na wywoływanie komend i aplikacji, na przykład pozwala na uruchomienie kompilatora języka Java. Aby uruchomić linię komend, możemy skorzystać ze skrótu klawiaturowego Windows + r, wpisać cmd i nacisnąć klawisz Enter.
 • Katalog roboczy w linii poleceń to katalog, w którym wykonujemy komendy. Aby go zmienić, używamy komendy cd (change directory) – argumentem wywołania tej komendy powinien być katalog, do którego chcemy przejść, np. cd C:\programowanie
 • JDK zawiera programy: kompilator Java o nazwie javac oraz Maszynę Wirtualną Java (JVM) o nazwie java.
 • Kompilator javac służy do kompilacji kodu Java do kodu pośredniego, nazywanego bytecodem – w wyniku kompilacji pliku o nazwie MojaNazwaKlasy.java powstaje plik z bytecodem o nazwie MojaNazwaKlasy.class
 • Bytecode rozumiany jest przez Maszynę Wirtualną Java, która go interpretuje i wykonuje.
 • W przypadku napotkania błędów w składni w kodzie źródłowym, kompilator wypisuje komunikat o błędzie ze wskazaniem problematycznego miejsca. Problem trzeba rozwiązać, poprawiając kod, po czym ponownie spróbować skompilować kod.

Przykład utworzenia, kompilacji, i uruchomienia programu Java

 1. Tworzymy plik o nazwie i rozszerzeniu HelloWorld.java i wpisujemy do niego:
  public class HelloWorld {
   public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Witaj Swiecie!");
   }
  }
  
 2. Uruchamiamy linię poleceń (skrót Windows + r, wpisujemy cmd, wciskamy Enter) i używając komendy cd (change directory) przechodzimy do katalogu, w którym zapisaliśmy plik z punktu 1.
 3. Kompilujemy nasz kod źródłowy komendą:
  javac HelloWorld.java
 4. Uruchamiamy nasz program komendą:
  java HelloWorld
 5. Jeżeli wszystko przebiegło bez problemów, powinniśmy zobaczyć na ekranie napis Witaj Swiecie!

Język Java

 • Kod źródłowy Java zapisujemy w plikach z rozszerzeniem .java, na przykład HelloWorld.java
 • Kod Java piszemy w klasach, które są opakowaniem pewnej funkcjonalności. Kod w klasie zawarty jest między nawiasami klamrowymi { }.
 • Plik z kodem źródłowym musi nazywać się tak, jak zawarta w nim klasa publiczna z dopisanym rozszerzeniem .java
 • Metoda main to punkt wejścia do naszego programu i definiuje, co nasz program robi.
 • Metody mają za zadanie wykonanie pewnego określonego zadania. Ciałem metody nazywamy kod zawarty pomiędzy nawiasami klamrowymi { }.
 • Za pomocą wywołania metody println z biblioteki standardowej możemy wypisywać na ekran tekst.
 • Tekst w kodzie źródłowym zaznacza się poprzez ujęcie go w cudzysłowy " ". Nazywa się on stringiem (bądź łańcuchem znaków/literałem tekstowym).
 • Wszystkie instrukcje w Javie muszą kończyć się średnikiem.

Poniższy przykład z dopiskami obrazuje powyższe zagadnienia:

Nazwa pliku: HelloWorld.java
// początek klasy, nazwa pliku taka jak nazwa klasy
public class HelloWorld {
 // początek metody main
 public static void main(String[] args) {
  // wypisanie na ekran tekstu
  System.out.println("Witaj Swiecie!");
     // średnik kończący instrukcję ^
 } // koniec metody main
} // koniec klasy
 • Java udostępnia nam, programistom, bibliotekę standardową, która zawiera wiele przydatnych klas, w tym klasę System, której używamy m. in. do wypisywania tekstu na ekran.
 • Biblioteka standardowa Java jest dobrze udokumentowana – dokumentacja ta nazywa się JavaDoc i znajdziemy ją pod adresem:
  https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Nie musisz podawać swojego imienia, e-mailu, ani strony www, aby opublikować komentarz. Komentarze muszą zostać zatwierdzone, aby były widoczne na stronie.